DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU – İLGİLİ MADDELER

DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU

Kanun Numarası: 210
Kabul Tarihi: 21/2/1963
Yayımlandığı R. Gazete: Tarih: 28/2/1963    Sayı: 11343
Yayımlandığı Düstur: Tertip: 5 Cilt: 2   Sayfa: 828

 

Değerli kağıtlar[1]
Madde 1 – (Değişik: 21/11/1980 – 2343/1 md.)
Bu Kanuna bağlı tabloda yazılı kağıtlar ve belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan noter belgeleri “değerli kağıt” sayılır.
Bu Kanunun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli kağıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasları ve bu kağıtların bedellerini tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Kullanma mecburiyeti
Madde 2 – (Değişik: 30/12/2004-5281/12 md.)
Değerli kâğıtların ilgili bulundukları işlemlerde kullanılması mecburidir.

Değerli kağıtların bedeli
Madde 4 – Değerli kağıtlar ilgililere, bu kanuna bağlı tabloda gösterilen bedeller karşılığında satılır.

Değerli kağıt yerine adi kağıt kullanılması
Madde 5 – (Değişik: 30/12/2004-5281/13 md.)
Bu Kanunda yazılı noter kâğıtları yerine adi kâğıt kullanılması halinde, bu evraka ait değerli kağıt bedeli noterlerce tahsil edilir.
Bu mecburiyete uymayan noterlerden birinci fıkraya göre tahsil edilecek bedelin üç katı tutarında ceza alınır.

DEĞERLİ KAĞITLAR TABLOSU
(Değişik: 4/12/1985 – 3239/99 md.)[2]

Değerli kağıdın cinsi Uygulanan

Bedel (TL)

Kanunla Getirilen

Bedel (TL)

1. Noter kağıtları:
a) Noter kağıdı
b)Beyanname
c) Protesto, vekaletname, resen senet

 

(13,50)
(13,50)
(27,00)

 

100
100
200

1. (Mülga: 30/12/2004-5281/14 md.)
2. Pasaportlar (133,50) 7.500

4. (Değişik: 28/7/2016-6735/27 md.)
İkamet izni


(89,00)

58,50 TL

5.  (Mülga: 30/12/2004-5281/14 md.)

6. Değişik: 14/1/2016-6661/3 md.)
a) Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı
b) Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı
c)  Kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı

(22,50)

 

 (22,50)

 

 (45,00)

15

15

30

7.  Aile cüzdanları (121,00) 1.000
8.  (Mülga: 30/12/2004-5281/14 md.)
9. Sürücü belgeleri (166,00) 1.000
10.  Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)

 (166,00)

1.000

11.  (Mülga: 2/1/2017-KHK-680/35 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7072/34 md.)
12.  Motorlu araç tescil belgesi (148,50) 500
13.  İş makinesi tescil belgesi (124,00) 500
14.  (Ek: 26/11/1999 – 4481/12 md.) Banka Çekleri (her bir çek yaprağı)

(8,00)

600.000

15.  (Ek: 9/5/2012-6304/9 md.) Mavi Kart

 (12,50)

5,00 TL

16.  (Ek: 28/7/2016-6735/27 md.) Yabancı çalışma izni belgesi

 (89,00)

58,50 TL

17.  (Ek: 28/7/2016-6735/27 md.) Çalışma izni muafiyeti belgesi  (89,00)

58,50 TL


[1] 20/8/2016 tarihli ve 6745  sayılı Kanunun 10’uncu maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan “belgeler” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan noter belgeleri” ibaresi eklenmiştir.

[2] Bu tabloya Kanunla getirilmiş olan miktarlar aynen bırakılmış; bu Kanunun 1’inci maddesi uyarınca 31/12/2018 tarihli ve 30642 (3. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Muhasebat ve Malî Kontrol Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 60) ile 1/1/2019 tarihinden geçerli olarak getirilen miktarlar ise metne parantez içinde siyah punto ile işlenmiştir. Daha önce bu Kanunda tebliğlerle yapılan değişiklikler için Kanunun sonundaki “TEBLİĞLER İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER CETVELİ” ne bakınız.