HARÇLAR KANUNU – İLGİLİ MADDELER

HARÇLAR KANUNU

Kanun Numarası: 492
Kabul Tarihi: 2/7/1964
Yayımlandığı Resmî Gazete: Tarih: 17/7/1964 Sayı: 11756
Yayımlandığı Düstur: Tertip: 5 Cilt: 3 Sayfa: 2760

 

Kanunun şümulü

Madde 1 – Bu kanuna göre alınacak harçlar aşağıda gösterilmiştir:

  1. Yargı harçları,
  2. Noter harçları,
  3. (Değişik: 21/1/1982 – 2588/1 md.) Vergi Yargısı Harçları,
  4. Tapu ve Kadastro harçları,
  5. Konsolosluk harçları,
  6. Pasaport, ikamet tezkeresi vize ve Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları,[1]
  7. Gemi ve liman harçları,
  8. İmtiyazname, ruhsatname ve diploma harçları,
  9. Trafik harçları.

ALTINCI KISIM
Pasaport, İkamet Tezkeresi, Çalışma İzni, Çalışma İzni Muafiyeti, Vize ve Dışişleri Bakanlığı Tasdik Harçları

İKİNCİ BÖLÜM
İstisna ve Muaflıklar

Harçtan muaf olanlar
Madde 88 – Aşağıda yazılı yabancılara ikamet tezkeresi harçsız olarak verilir:
(…)
d) Mali durumlarının bozuk olduğuna ikamet tezkeresi vermeye yetkili makamlarca kanaat getirilen yoksullar,
(…)
f) (Ek: 4/4/2013-6458/123 md.) Uzun dönem ikamet izni bulunanlar,
g) (Ek: 4/4/2013-6458/123 md.) İnsan ticareti suçunun mağduru olanlar.
h) (Ek: 10/9/2014-6552/23 md.; Değişik: 28/7/2016-6735/27 md.) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından çalışma izni veya çalışma izni muafiyeti alanlar.
i) (Ek: 28/7/2016-6735/27 md.) Turkuaz Kart sahibi yabancılar ile bunların yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocuğu.


[1] 28/7/2016 tarihli ve 6735 sayılı Kanunun 27’nci maddesiyle, bu bende “ikamet tezkeresi” ibaresinden sonra gelmek üzere “, çalışma izni, çalışma izni muafiyeti,” ibaresi eklenmiştir.