SURİYE UYRUKLU KİŞİLER İLE EVLENME KONULU YAZI

T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü

Sayı: 40004962-010.07.01-63254
09/05/2019
Konu: Suriye Uyruklu Kişiler İle Evlenme

DOSYA

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 24’üncü maddesi uyarınca yurt dışında yabancı yetkili makamlar önünde Türk vatandaşlarının yaptığı evlenmeler, 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümlerine uygun olmak ve butlanla batıl olmayı gerektiren bir sebep bulunmamak kaydıyla geçerli kabul edilmektedir. Yabancı makamlar önünde yapılan evlenmeler, yabancı makamlardan alınan evlenme belgesinin usulüne uygun onay ve tasdik işlemleri yapılarak Türkçe çevirileri ile birlikte ibraz edilmek suretiyle, nüfus müdürlüklerince aile kütüklerine tescil edilmektedir.
Suriye Arap Cumhuriyeti’ndeki şartlar nedeniyle, Şam Büyükelçiliğimiz ve Halep Başkonsolosluğumuzun faaliyetleri geçici olarak askıya alındığından, Suriye makamları nezdinde gerçekleştirilen adli, idari ve hukuki işlemlerin doğruluğu teyit edilememektedir.
Bu kapsamda, Bakanlık Makamının 30/4/2019 tarihli Onayına dayanılarak “Suriye Arap Cumhuriyeti Makamlarınca Düzenlenen Evlenme Onayına İlişkin Belgelerin Doğruluğunun Tespiti ile Aile Kütüklerine Tescilinde Uygulanacak Esaslar (EK-1)” ve “Evlenme Olayının Tesciline İlişkin Başvuru Formu (EK-2)” düzenlenmiş olup, Suriye makamlarınca düzenlenen evlenme belgelerinin Türk vatandaşı eşin aile kütüğüne tescilinde uygulanacak esaslara ilişkin ekte gönderilen “Açıklama” doğrultusunda işlem yapılması hususunda azami özen gösterilmesini rica ederim.

H. Engin SARIİBRAHİM
Bakan a.
Genel Müdür

Ek:

  • 1- Uygulanacak Esaslar (1 Adet – 2 Sayfa)
  • 2- Evlenme Başvuru Formu (1 Adet -2 Sayfa)

 

Dağıtım:
Gereği:Bilgi:
81 İl ValiliğineMülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığına

1. Başvuru Usulü ve İstenecek Belgeler 
Evlenmenin tesciline ilişkin başvurular bizzat yapılır. Başvuru sırasında aşağıda belirtilen belgelerin ibraz edilmesi zorunludur:
1.1 Evlenme olayının tesciline ilişkin başvuru formu.
1.2 Eşlere ait birer adet biyometrik fotoğraf.
1.3 Evlenme olayına ait usulüne uygun bir şekilde onaylı, Suriye makamlarca düzenlenen belgenin aslı ile birlikte Türkçeye tercüme edilmiş tasdikli örneği.
1.4 Suriye vatandaşı kişiye ait Doğum Belgesi, Pasaport, Sürücü Belgesi vb. belgelerden birinin noter tarafından Türkçeye tercüme tasdikli bir örneği.
1.5 Geçici Koruma Kimlik Belgesi veya İkamet İzin Belgesi, yabancılar kütüğünden alınacak nüfus kayıt örneği.
1.6 Türk vatandaşlarına ait kimliğini gösteren Nüfus Cüzdanı / Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı, Pasaport, Sürücü Belgesinden biri.
1.7 Türk vatandaşı eşin Suriye vatandaşı kimliği ile evlenmesi halinde diğer devlet vatandaşlığını kazandığı tarih ve tüm kimlik bilgilerini gösteren belge.

2. İlçe Nüfus Müdürü Tarafından Bizzat Yapılacak İşlemler
İlçe Nüfus Müdürünce,
2.1 Suriye makamlarca düzenlenmiş olan belgelerin; yetkili makamlarca düzenlenip düzenlenmediği, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 167’nci maddesi uyarınca, usulüne uygun olarak yetkili makamlarca onaylanıp onaylanmadığı ve tercüme edilip edilmediği incelenir.
2.2 İbraz edilen belgelerde adı geçen kişi/kişiler ile başvuran kişi/kişilerin aynı kişi olup olmadığının tespitine yönelik kimlik kontrolü (Nüfus Cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı, Pasaport, Sürücü Belgesi vb.) yapılır.
2.3 Türk vatandaşı Suriye vatandaşı kimliği ile evlenmiş ise nüfus kaydında 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 44’üncü maddesi uyarınca çok vatandaşlığının bulunduğuna dair açıklama bulunup bulunmadığı kontrol edilir.
2.4 Yapılan kontrol sonucunda; Türk vatandaşı olan kişinin kaydının uzun süre işlem görmediği, kaydında nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı bilgisi ve adres bilgisinin bulunmadığının anlaşılması ve nüfus kütüğündeki kayıtlı kişi ile başvuruda bulunan kişinin aynı kişi olduğunun tespit edilmemesi ve ilgilinin aynı kişi olduğuna dair kimliğini ispat edememesi halinde, bu yolda Mülki İdare amirinin emriyle kolluk kuvvetlerince etraflıca araştırma yapılır.
2.5 Yapılan inceleme ve araştırma sonucunda;
2.5.1 İbraz edilen belgelerin ve beyanın doğrulunun anlaşılması halinde; evlenme olayının tesciline ilişkin başvuru formunun uygun bir alanına “Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 167’nci maddesi uyarınca, yapılan inceleme/araştırma sonucunda belgelerin usulüne uygun düzenlendiği ve beyanların doğruluğu anlaşıldığından, evlenme olayının aile kütüklerine tescil edilmesi uygundur.” şerhi düşülerek, başvuru evrakları tescili için ilgili personele havale edilir ve evlenmenin nüfus kayıtlarına tescil edilmesi sağlanır.
2.5.2 İbraz edilen belgelerin ve beyanın gerçeğe aykırı olduğunun anlaşılması halinde durum Cumhuriyet Savcılığına intikal ettirilir.