Avukatlar için Mülteci Hukuku Bilgi Plataformu

Bu internet sitesi, avukat ve sivil toplum kuruluşu profesyonellerine mülteci, sığınmacı ve hassas durumdaki göçmenlere sunacakları hukuki destek, danışmanlık ve başka türden hizmetlerde başvurabilecekleri mevzuat ve diğer türden kaynakları bir arada sunmak amacıyla Mülteci Hakları Merkezi ve Refugee Solidarity Network (RSN) tarafından geliştirilmiş ve kullanıma açılmıştır. Bu siteyle, mültecilere yönelik hukuki destek kapasitesinin artırılması amacıyla bilhassa adli yardım bürolarında görevli avukatlara yönelik olarak Mülteci Hakları Merkezi’nin on yıldan uzun süredir yürüttüğü mülteci hukuku uzmanlaşma çalışmalarının dijital platforma da taşınması ve daha geniş kitlelerle paylaşılması hedeflenmektedir. Sitede yer alan tüm içerikler Mülteci Hakları Merkezi tarafından, Refugee Solidarity Network ile yürütülen proje kapsamında oluşturulmuştur.

Bu internet sitesinde mülteci, sığınmacı ve hassas durumdaki göçmenlere yönelik çeşitli alanları düzenleyen ve Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere, başta 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ve bu kanun bünyesinde çıkarılan yönetmelikler olmak üzere ilgili ulusal göç ve iltica mevzuatı bileşenlerine, resmî belge ve karar örneklerine yer verilmektedir. İlerleyen süreçte siteye mülteci hukuku alanına ilgi duyan ya da halihazırda bu alanda faaliyet yürüten avukat ve hak savunucularını desteklemeye yönelik ilave içeriklerin de dahil edilmesi ve bu sayede sitenin karar örnekleri, göç alanında önde gelen çeşitli kaynakların Türkçe tercümeleri ve seminer içerikleriyle daha da zenginleştirilmesi planlanmaktadır.

Mülteci Hakları Merkezi savaş veya zulüm olaylarından dolayı Türkiye’ye sığınan mülteciler ve diğer hassas durumdaki göçmenlerin ulusal ve uluslararası mevzuattan kaynaklanan haklara erişimlerini güçlendirmeye yönelik çalışmalar yürüten, dernek statüsünde bağımsız bir sivil toplum örgütüdür; Merkezi İstanbul’dadır. Kurum, sığınmacılara yönelik sunduğu hukuki destek hizmetlerinin yanısıra, avukatlar ve sivil toplum örgütlerine yönelik eğitim ve kapasite geliştirme faaliyetleri yürütmekte, mülteci hukukuna dair çeşitli konularda bilgi ve başvuru kaynakları hazırlamakta, ve Türkiye’de sığınma alanındaki mevzuat, politika ve uygulamaların uluslararası standartlarla uyum içinde gelişmesini teşvik eden faaliyetler yürütmektedir. www.mhd.org.tr

Refugee Solidarity Network (RSN) savaş veya zulüm sebebiyle yerinden olmuş insanların haklarının korunması ve sığındıklarları ülkelerdeki destek kapasitelerinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yürüten, ABD merkezli kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur. RSN ciddi sayıda mülteci ağırlayan ülkelerdeki avukatlar ve diğer yerel paydaşlarla işbirliği içinde kapasite geliştirme süreçlerine katkılar sunmakta, mültecilerin korunmasına dair hak temelli yaklaşımları desteklemektedir. RSN, karmaşık zorunlu göç dinamiklerinin etkili biçimde yönetilebilmesi için, yerel paydaşlarla işbirliğine dayanan, esnek ve sürdürülebilir çözümlere ihtiyaç olduğunu değerlendirmektedir. www.refugeesolidaritynetwork.org