Avukatlar için Mülteci Hukuku Bilgi Platformu

Bu internet sitesi, Türkiye’de sığınmacılara ve diğer hassas durumdaki yabancılara yönelik hukuki destek hizmetleri sunan avukatlar ve sivil toplum kuruluşu çalışanlarının, gerek göç ve sığınma hukuku alanında uzmanlaşma gayretlerinde, gerekse vaka düzeyinde yürütecekleri çalışmalarda ihtiyaç duyacakları temel referans belgelerini tek bir çatı altında sunmayı amaçlamaktadır.

Sitede, Türkiye’de 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu çerçevesinde “uluslararası Koruma”, “geçici koruma” ve sınırdışı prosedürlerine tabi yabancılarla ilgili uygulamalara dayanak ve çerçeve sağlayan uluslararası sözleşmeler, ulusal mevzuat, uygulamalar konusunda somut örnek teşkil eden çeşitli resmi belge ve idari karar örnekleri ile çeşitli başvuru formları kullanıcıların erişimine sunulmaktadır.

Mevzuat ve uygulamadaki değişiklikler ışığında düzenli olarak güncellenen sitenin, ilerleyen süreçte, yeni ilave içerikler, yargı kararları ve çeşitli referans ve öğrenme araçları ile daha da zenginleştirilmesi planlanmaktadır.

Altyapısı ve tasarımı Mülteci Hakları Merkezi (MHM) ile Amerikalı partner kuruluş Refugee Solidarity Network (RSN) tarafından geliştirilen internet sitesinde sunulan tüm içerikler MHM tarafından hazırlanmıştır. Site, iki partner kuruluşun ABD Dışişleri Bakanlığı Nüfus Mülteciler ve Göç Bürosu (PRM) desteğiyle yürüttükleri proje kapsamında oluşturulmuştur.

Mülteci Hakları Merkezi savaş veya zulüm olaylarından dolayı Türkiye’ye sığınan mülteciler ve diğer hassas durumdaki göçmenlerin ulusal ve uluslararası mevzuattan kaynaklanan haklara erişimlerini güçlendirmeye yönelik çalışmalar yürüten, dernek statüsünde bağımsız bir sivil toplum örgütüdür; Merkezi İstanbul’dadır. Kurum, sığınmacılara yönelik sunduğu hukuki destek hizmetlerinin yanısıra, avukatlar ve sivil toplum örgütlerine yönelik eğitim ve kapasite geliştirme faaliyetleri yürütmekte, mülteci hukukuna dair çeşitli konularda bilgi ve başvuru kaynakları hazırlamakta, ve Türkiye’de sığınma alanındaki mevzuat, politika ve uygulamaların uluslararası standartlarla uyum içinde gelişmesini teşvik eden faaliyetler yürütmektedir. www.mhd.org.tr

Refugee Solidarity Network (RSN) savaş veya zulüm sebebiyle yerinden olmuş insanların haklarının korunması ve sığındıklarları ülkelerdeki destek kapasitelerinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yürüten, ABD merkezli kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur. RSN ciddi sayıda mülteci ağırlayan ülkelerdeki avukatlar ve diğer yerel paydaşlarla işbirliği içinde kapasite geliştirme süreçlerine katkılar sunmakta, mültecilerin korunmasına dair hak temelli yaklaşımları desteklemektedir. RSN, karmaşık zorunlu göç dinamiklerinin etkili biçimde yönetilebilmesi için, yerel paydaşlarla işbirliğine dayanan, esnek ve sürdürülebilir çözümlere ihtiyaç olduğunu değerlendirmektedir. www.refugeesolidaritynetwork.org