Avukatlık Kanunu

Eklenme Tarihi


Anahtar Sözcükler Adli Yardım ve Vekaletnameye Dair Mevzuat

Kanun Numarası: 1136
Kabul Tarihi: 19.3.1969
Yayımlandığı R. Gazete: Tarih: 7.4.1969 Sayı: 13168
Yayımlandığı Düstur: Tertip: 5 Cilt: 8 Sayfa 1694

 

ONİKİNCİ KISIM
Adli Müzaharet

Adlî Yardımın Kapsamı[1]
Madde 176 – (Değişik: 2/5/2001-4667/84 md.) Adlî yardım, avukatlık ücretlerini ve diğer yargılama giderlerini karşılama olanağı bulunmayanlara bu kanunda yazılı avukatlık hizmetlerinin sağlanmasıdır.

Adlî Yardım Bürosu[2]
Madde 177 – (Değişik: 2/5/2001-4667/85 md.) Adlî yardım hizmeti, baro merkezlerinde, baro yönetim kurullarınca avukatlar arasından oluşturulan adli yardım bürosu tarafından yürütülür. Baro yönetim kurulu, ayrıca baro merkezi dışında avukat sayısı beşten çok olan her yargı çevresinde de bir avukatı adlî yardım bürosu temsilcisi olarak görevlendirebilir. Büro ve temsilciler, baro yönetim kurulunun gözetimi altında çalışırlar.

(Ek fikra: 11/7/2020-7249/20 md.) Birden fazla baronun bulunduğu illerde adlî yardım bürosu, baroların eşit olarak temsili esas alınarak oluşturulur. Büroda görevlendirme, o ildeki avukatlar arasında eşitlik gözetilerek yapılır. Adlî yardım bürosunun oluşturulmasına ve adlî yardım hizmetinin yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunca hazırlanan ve Adalet Bakanlığınca onaylanan yönetmelikte gösterilir.

Adlî Yardım İstemi[3]
Madde 178 – (Değişik: 2/5/2001-4667/86 md.) Adlî yardım istemi, Adlî Yardım Bürosuna veya temsilcilerine yapılır. İstek sahibi, isteminde haklı olduğunu gösterdiği delillerle kanıtlamak zorundadır.
Yardım isteminin reddi halinde, ilgilisi yazı veya sözle Baro Başkanına başvurabilir. Baro Başkanının vereceği karar kesindir.

Adlî Yardımın Yapılışı[4]
Madde 179 – (Değişik: 2/5/2001-4667/87 md.) Adlî yardım isteminin kabulü halinde; büro gerekli işlemleri yapmak üzere bir veya birkaç̧ avukatı görevlendirir. Görevlendirilen avukat, görev yazısının kendine ulaşmasıyla, avukatlık hizmetlerini yerine getirmek yükümlülüğü altına girer.
Bu yükümlülük, ilgilinin gerekli belge ve bilgileri isteğe rağmen vermemesi veya vekaletname vermekten kaçınmasıyla sona erer.
Ayrıca görevlendirilen avukat da bu işi yapmaktan çekinmek isterse görevin kendisine bildirildiği tarihten itibaren on beş̧ gün içinde o işin tarifede belirlenen ücretini baroya ödemek zorundadır.
Büro, görevlendirilen avukatın işi yürütmesiyle ilgili aşamaları izler.
18/6/1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve 4/4/1929 tarihli ve 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ile diğer kanunlardaki adlî yardıma ilişkin hükümler saklıdır.


[1] Bu madde başlığı; “Adli müzaharet bürosu” iken, 2/5/2001 tarih ve 4667 sayılı Kanun’un 84’üncü maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

[2] Bu madde başlığı; “Büronun açılması” iken, 2/5/2001 tarih ve 4667 sayılı Kanun’un 85’inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

[3] Bu madde başlığı; “Büronun görevleri ve adli müzaherete memur avukat” iken, 2/5/2001 tarih ve 4667 sayılı Kanun’un 86’ıncı maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

[4] Bu madde başlığı; “Adli müzaharet için delil gösterme zorunluluğu” iken, 2/5/2001 tarih ve 4667 sayılı Kanun’un 87’inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.