BAKANLIKLARA BAĞLI, İLGİLİ, İLİŞKİLİ KURUM VE KURULUŞLAR İLE DİĞER KURUM VE KURULUŞLARIN TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Sayısı: 4
Yayımlandığı Resmi Gazetenin Tarihi – Sayısı: 15/7/2018 – 30479

Amaç ve kuruluş
Madde 158 – (1) Bu Bölümün amacı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün kuruluş, görev ve yetkilerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
(2) Göç alanına ilişkin politika ve stratejileri uygulamak, bu konularla ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak, yabancıların Türkiye’ye giriş ve Türkiye’de kalışları, Türkiye’den çıkışları ve sınır dışı edilmeleri, uluslararası koruma, geçici koruma ve insan ticareti mağdurlarının korunmasıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere İçişleri Bakanlığına bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü kurulmuştur.

Görev ve yetki
Madde 159 – (1) Genel Müdürlüğün görev ve yetkileri şunlardır:
a) Göç alanına ilişkin, mevzuatın ve idari kapasitenin geliştirilmesi konularında çalışmalar yürütmek ve Cumhurbaşkanınca belirlenen politika ve stratejilerin uygulanmasını izlemek ve koordine etmek.
b) Göçle ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
c) 19/9/2006 tarihli ve 5543 sayılı İskân Kanununda Bakanlığa verilen görevleri yürütmek.
ç) İnsan ticareti mağdurlarının korunmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
d) Türkiye’de bulunan vatansız kişileri tespit etmek ve bu kişilerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
e) Uyum süreçlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
f) Geçici korumaya ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
g) Düzensiz göçle mücadele edilebilmesi amacıyla kolluk birimleri ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyonu sağlamak, tedbirler geliştirmek, alınan tedbirlerin uygulanmasını takip etmek.
ğ) Kamu kurum ve kuruluşlarının göç alanına yönelik faaliyetlerinin programlanmasına ve projelendirilmesine yardımcı olmak, proje tekliflerini değerlendirmek ve onaylamak, yürütülen çalışma ve projeleri izlemek, bu çalışma ve projelerin uluslararası standartlara uygun şekilde yürütülmesine destek vermek.
h) Mevzuatla verilen diğer görevleri yürütmek.
(2) Genel Müdürlüğün 6458 sayılı Kanun ve bu Bölüm kapsamındaki her tür bilgi ve belge talebi, ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından geciktirilmeden yerine getirilir.

Genel Müdür
Madde 160 – (1) Genel Müdür, Genel Müdürlüğün en üst amiri olup Bakana karşı sorumludur.
(2) Genel Müdürün görevleri şunlardır:
a) Genel Müdürlüğü mevzuat hükümlerine, Cumhurbaşkanınca belirlenen politikalara uygun olarak yönetmek.
b) Genel Müdürlüğün görev alanına giren hususlarda gerekli mevzuat çalışmalarını yürütmek, belirlenen strateji, amaç ve performans ölçütleri doğrultusunda Genel Müdürlüğü yönetmek.
c) Genel Müdürlüğün faaliyet ve işlemlerini denetlemek, yönetim sistemlerini gözden geçirmek, kurumsal yapı ile yönetim süreçlerinin etkililiğini gözetmek ve yönetimin geliştirilmesini sağlamak.
ç) Genel Müdürlüğün orta ve uzun vadeli strateji belirleme çalışmalarını yürütmek, bu amaçla uluslararası kuruluşlar, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapılmasını sağlamak.
d) Faaliyet alanına giren konularda kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği ve koordinasyonu sağlamak.
(3) Genel Müdürlüğün yönetim ve koordinasyonunda Genel Müdüre yardımcı olmak üzere, iki genel müdür yardımcısı atanabilir. Genel müdür yardımcıları, Genel Müdür tarafından verilen görevleri yerine getirir ve Genel Müdüre karşı sorumludur.

Hizmet birimleri
Madde 161 (1) Genel Müdürlüğün hizmet birimleri şunlardır:
a) Yabancılar Dairesi Başkanlığı.
b) Uluslararası Koruma Dairesi Başkanlığı.
c) İnsan Ticareti Mağdurlarını Koruma Dairesi Başkanlığı.
ç) Göç Politika ve Projeleri Dairesi Başkanlığı.
d) Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı.
e) Düzensiz Göçle Mücadele Dairesi Başkanlığı.
f) Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı.
g) Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı.
ğ) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı.
h) Personel Dairesi Başkanlığı.
ı) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı.
i) Eğitim Dairesi Başkanlığı.
j) Hukuk Müşavirliği.
(2) Genel Müdürlüğün hizmet birimlerinin görevleri şunlardır:
a) Yabancılar Dairesi Başkanlığı:
1) Düzenli göçle ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
2) 5543 sayılı Kanunda Bakanlığa verilen görevleri yürütmek.
3) Türkiye’de bulunan vatansız kişilerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
4) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
b) Uluslararası Koruma Dairesi Başkanlığı:
1) Uluslararası korumaya ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
2) Geçici korumaya ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
3) Menşe ülkelerle ilgili bilgileri toplamak ve güncellemek.
4) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
c) İnsan Ticareti Mağdurlarını Koruma Dairesi Başkanlığı:
1) İnsan ticaretiyle mücadele ve mağdurların korunmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
2) İnsan ticaretiyle mücadele ve mağdurların korunmasına ilişkin projeleri yürütmek.
3) İnsan ticareti mağdurlarına yönelik yardım hatlarını kurmak, işletmek veya işlettirmek.
4) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
ç) Göç Politika ve Projeleri Dairesi Başkanlığı:
1) Göç alanında belirlenen politika ve stratejilerin uygulanmasını izlemek ve koordine etmek.
2) Göç alanına ilişkin projeleri yürütmek.
3) Kamu kurum ve kuruluşlarının göç alanına yönelik faaliyetlerinin programlanmasına ve projelendirilmesine yardımcı olmak, proje tekliflerini değerlendirmek ve onaylamak, yürütülen çalışma ve projeleri izlemek, bu çalışma ve projelerin uluslararası standartlara uygun şekilde yürütülmesine destek vermek.
4) Göç alanına ilişkin inceleme, araştırma ve etki analizleri yapmak veya yaptırmak.
5) Türkiye İstatistik Kurumuyla iş birliği hâlinde göç alanına ve insan ticaretiyle mücadele ve mağdurların korunmasına ilişkin istatistikleri yayımlamak.
6) Yıllık göç raporunu hazırlamak ve yayımlamak.
7) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
d) Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı:
1) Yabancıların toplumla olan karşılıklı uyumlarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
2) Genel Müdürlüğün görev alanıyla ilgili konularda kamuoyunu bilgilendirmek ve toplumsal bilinci artırmaya yönelik çalışmalar yapmak.
3) Basın ve halkla ilişkiler faaliyetlerini planlamak ve yürütmek.
4) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
e) Düzensiz Göçle Mücadele Dairesi Başkanlığı:
1) Düzensiz göçle ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
2) Düzensiz göçle mücadele edilebilmesi amacıyla kolluk birimleri ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyonu sağlamak, tedbirler geliştirmek, alınan tedbirlerin uygulanmasını takip etmek.
3) Türkiye’nin taraf olduğu geri kabul anlaşmalarına ilişkin hükümleri yürütmek.
4) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
f) Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı:
1) Genel Müdürlüğün görev alanıyla ilgili bilgi sistemleri kurmak, işletmek ve işlettirmek.
2) 6458 sayılı Kanun ve bu Bölüm kapsamındaki kişisel verilerin alınması, korunması, saklanması ve kullanılmasına ilişkin altyapı iş ve işlemlerini yürütmek.
3) Genel Müdürlük birimleri arasında haberleşmeyi yürütmek, elektronik evrakın kayıt, tasnif ve dağıtımını sağlamak, bilişim ve haberleşme ihtiyaçları ile bağlantılı yazılımları temin etmek, oluşturmak ve geliştirmek.
4) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
g) Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı:
1) Genel Müdürlüğün görev alanıyla ilgili konularda diğer ülkeler ve uluslararası alanda faaliyet gösteren kuruluşlarla iletişim ve iş birliğini yürütmek, gerekli bağlantıyı ve koordinasyonu sağlamak, yeni iş birliği alanlarına yönelik çalışmalar yapmak.
2) Genel Müdürlüğün görev ve faaliyet alanına giren konularda Avrupa Birliği ile ilişkilerin yürütülmesini sağlamak.
3) Genel Müdürlük personelinin yurt dışında geçici görevlendirilmeleriyle ilgili işlemleri yürütmek.
4) Genel Müdürlüğün görev alanıyla ilgili ülkeye gelen yabancı heyet ve yetkililerin ziyaretlerini programlamak, uluslararası toplantı, konferans, seminer ve benzeri faaliyetlerin düzenlenmesiyle ilgili çalışma yapmak, koordinasyonu sağlamak.
5) Genel Müdürlüğün görev alanına giren konularda yabancı ülkelerde gerçekleşen faaliyet ve gelişmeleri izlemek.
6) Türkiye’deki diplomatik temsilciliklerde göç konularında görev yapan yetkililerle temasları yürütmek.
7) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
ğ) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı:
1) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanun ve diğer mevzuatla strateji geliştirme ve mali hizmetler birimlerine verilen görevleri yapmak.
2) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
h) Personel Dairesi Başkanlığı:
1) Genel Müdürlüğün insan gücü politikası ve planlaması ile insan kaynakları sisteminin geliştirilmesi ve performans ölçütlerinin oluşturulması konusunda çalışmalar yapmak ve tekliflerde bulunmak.
2) Genel Müdürlük personelinin atama, nakil, terfi, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini yürütmek.
3) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
ı) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı:
1) 5018 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde kiralama ve satın alma işlerini yürütmek, temizlik, güvenlik, aydınlatma, ısıtma, onarım, taşıma ve benzeri hizmetleri yapmak veya yaptırmak.
2) Genel Müdürlüğün taşınır ve taşınmazlarına ilişkin işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde yürütmek.
3) Genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek.
4) Genel Müdürlüğün sivil savunma ve seferberlik ile afet ve acil durum hizmetlerini planlamak ve yürütmek.
5) 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre yapılacak bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırmak üzere gerekli tedbirleri almak.
6) Merkezler ve insan ticareti mağdurları sığınma evleri kurmak, işletmek veya işlettirmek.
7) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
i) Eğitim Dairesi Başkanlığı:
1) Genel Müdürlüğün görev alanıyla ilgili eğitim faaliyetlerini planlamak ve uygulamak.
2) Bilimsel nitelikli yayınlar yapmak.
3) Seminer, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler düzenlemek.
4) Ulusal ve uluslararası yayın, mevzuat, mahkeme kararları ile diğer bilgi ve belgeleri izlemek, derlemek ve ilgili dairelere bildirmek.
5) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
j) Hukuk Müşavirliği:
1) 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre hukuk birimlerine verilen görevleri yapmak.
2) Gerekli görülmesi hâlinde insan ticareti mağduru hakkında açılacak ya da açılan her tür davaya ve çekişmesiz yargıya katılmak.
3) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Taşra teşkilatı
Madde 162 – (1) Genel Müdürlük, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde taşra teşkilatı kurmaya yetkilidir.

Yurtdışı teşkilatı
Madde 163 – (1) Genel Müdürlük, yurtdışı teşkilatına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi esaslarına uygun olarak yurtdışı teşkilatı kurmaya yetkilidir.
(2) Büyükelçiliklerde görev alan göç müşavirlerinin görevleri şunlardır:
a) Görevli oldukları ülkelerdeki kurum ve kuruluşlarla Genel Müdürlük arasında göç alanına ilişkin iş birliği ve koordinasyonu sağlamak.
b) Genel Müdürlüğün görev alanına giren konulardaki gelişmeleri izlemek ve Genel Müdürlüğe iletmek.
c) Bulundukları ülkeyle ülkemiz arasında göç alanındaki mevzuatın uygulanmasını takip etmek.
ç) Düzensiz göçe konu yabancıların sınır dışı edileceği veya gönüllü geri dönüşlerinin sağlanacağı ülkelerde bu faaliyetleri kolaylaştırmak amacıyla gerekli temas ve bağlantıları kurmak.
d) Menşe ülke bilgilerine ilişkin işlemleri yürütmek.
e) Genel Müdürlükçe insan ticaretiyle mücadele ve mağdurların korunması alanına ilişkin olarak verilecek görevleri yapmak.
f) Görevli oldukları ülkelerle müştereken yürütülecek göç ve insan ticaretiyle mücadele ve mağdurların korunması alanına ilişkin proje tekliflerini önermek, hazırlamak ve yürütülen projeleri takip etmek.
g) Genel Müdürlükçe verilecek diğer görevleri yapmak.
(3) Konsolosluklarda görev alan göç ataşelerinin görevleri şunlardır:
a) Konsolosluklara yapılacak vize ve ikamet izni başvurularını almak ve sonuçlandırmak.
b) Başvurularla ilgili bilgi ve belgeleri toplamak, eksik bilgi ve belgeleri yabancıdan talep etmek, gerektiğinde ilgiliyle mülakatlar yaparak değerlendirmek ve bunları kayıt altına almak.
c) Konsolosluklarca karara bağlanabilecek vize başvurularını doğrudan, ikamet izni başvuruları ile Genel Müdürlüğün kararını gerektiren vize başvurularını ise Genel Müdürlüğün kararını aldıktan sonra konsolosun onayına sunmak.
ç) Türkiye’den sınır dışı edilecek veya gönüllü geri dönecek yabancıların, gidecekleri ülkedeki iş ve işlemlerinde yardımcı olmak.
d) Görev yaptıkları ülkede göç konuları ile ilgili gelişmeleri takip etmek ve yıllık raporlar hazırlamak.
e) Göç alanına ilişkin konsoloslar tarafından verilen diğer görevleri yürütmek.
f) Genel Müdürlükçe verilecek diğer görevleri yürütmek.

Uluslararası Koruma Değerlendirme Komisyonu
Madde 164 – (1) Uluslararası Koruma Değerlendirme Komisyonu, Genel Müdürlük temsilcisi başkanlığında, Adalet ve Dışişleri bakanlıklarınca görevlendirilen birer temsilci ve bir göç uzmanından oluşur. Komisyona, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Temsilciliği temsilcisi gözlemci olarak katılmak üzere davet edilebilir. Genel Müdürlük merkez veya taşra teşkilatında, bir veya birden fazla komisyon kurulabilir. Genel Müdürlük temsilcisi ve göç uzmanı iki yıl, diğer üyeler ise en az bir yıl için asıl ve yedek olmak üzere belirlenir. Komisyon başkan ve üyelerine, görevleri süresince ek görev verilmez.
(2) Komisyonun görevleri şunlardır:
a) İdari gözetim kararları ve kabul edilemez başvurularla ilgili kararlar ile hızlandırılmış değerlendirme sonucu verilen kararlar hariç, uluslararası koruma başvuruları hakkında verilen kararlar ile başvuru ve uluslararası koruma statüsü sahibi hakkındaki diğer kararlara karşı itirazları değerlendirmek ve karar vermek.
b) Uluslararası korumanın sona ermesi ya da iptaline yönelik kararlara karşı itirazları değerlendirmek ve karar vermek.
(3) Komisyonlar, doğrudan Genel Müdürün koordinasyonunda çalışır.

Geçici görevlendirme
Madde 165 – (1) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 25’inci maddesine göre Genel Müdürlüğün görev alanıyla ilgili konularda çalıştırılmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarının personeli Genel Müdürlükte geçici olarak görevlendirilebilir. Görevlendirilecek personel sayısı, mevcut personelin yüzde otuzunu aşamaz.

Personele ilişkin hükümler
Madde 166 – (1) Genel Müdürlük merkez teşkilatında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ek 41 inci maddesine göre Göç Uzmanı ve Göç Uzman Yardımcısı; taşra teşkilatında 657 sayılı Kanunun ek 44’üncü maddesine göre İl Göç Uzmanı ve İl Göç Uzman Yardımcısı istihdam edilebilir.
(2) Genel Müdürlükte 27/671989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 26’ncı maddesine göre özel bilgi ve uzmanlığı gerektiren işlerde sözleşmeyle uzman istihdam edilebilir.

Çalışma grupları
Madde 167 – (1) Genel Müdürlük merkez teşkilatında, hizmetlerin yürütülebilmesi amacıyla, birim amirlerinin teklifi ve Genel Müdürün onayıyla çalışma grupları oluşturulabilir. Gruplar, Genel Müdür tarafından görevlendirilecek bir uzmanın koordinasyonunda faaliyet gösterir.