Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (2018)

Eklenme Tarihi


Anahtar Sözcükler İdari Teşkilata Dair Mevzuat

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin Sayısı: 4
Yayımlandığı Resmi Gazete’nin Tarihi – Sayısı: 15/7/2018 – 30479

Amaç ve kuruluş2
Madde 158 (1) Bu Bölüm’ün amacı, Göç İdaresi Başkanlığının kuruluş, görev ve yetkilerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
(2) Göç alanına ilişkin politika ve stratejileri uygulamak, bu konularla ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak, yabancıların Türkiye’ye giriş ve Türkiye’de kalışları, Türkiye’den çıkışları ve sınır dışı edilmeleri, uluslararası koruma, geçici koruma ve insan ticareti mağdurlarının korunmasıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere İçişleri Bakanlığına bağlı Göç İdaresi Başkanlığı  kurulmuştur.

Tanımlar
Madde 158/A- (Ek:RG-29/10/2021-31643-C.K-85&20 md.)
(1) Bu Bölümde geçen;
a) Bakan: İçişleri Bakanını,
b) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,
c) Başkan: Göç İdaresi Başkanını,
ç) Başkanlık: Göç İdaresi Başkanlığını,
ifade eder.

Teşkilat
Madde 158/B- (Ek:RG-29/10/2021-31643-C.K-85/20 md.)
(1) Başkanlık; merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatından oluşur.

Görev ve yetki
Madde 159 – (1) Genel Müdürlüğün görev ve yetkileri şunlardır:3
a) Göç alanına ilişkin, mevzuatın ve idari kapasitenin geliştirilmesi konularında çalışmalar yürütmek ve Cumhurbaşkanınca belirlenen politika ve stratejilerin uygulanmasını izlemek ve koordine etmek.
b) (Ek:RG-29/10/2021-31643-C.K-85/21 md.) Göç Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek, Kurul karalarının uygulanmasını takip etmek.
c) Göçle ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
ç) 19/9/2006 tarihli ve 5543 sayılı İskan Kanunu’nda Bakanlığa verilen görevleri yürütmek.
d) İnsan ticareti mağdurlarının korunmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
e) Türkiye’de bulunan vatansız kişileri tespit etmek ve bu kişilerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
f) Uyum süreçlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
g) Geçici korumaya ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
ğ) Düzensiz göçle mücadele edilebilmesi amacıyla kolluk birimleri ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyonu sağlamak, tedbirler geliştirmek, alınan tedbirlerin uygulanmasını takip etmek.
h) Kamu kurum ve kuruluşlarının göç alanına yönelik faaliyetlerinin programlanmasına ve projelendirilmesine yardımcı olmak, proje tekliflerini değerlendirmek ve onaylamak, yürütülen çalışma ve projeleri izlemek, bu çalışma ve projelerin uluslararası standartlara uygun şekilde yürütülmesine destek vermek.

ı) Mevzuatla verilen diğer görevleri yürütmek.
(2) Başkanlığın 6458 sayılı Kanun ve bu Bölüm kapsamındaki her tür bilgi ve belge talebi, ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından geciktirilmeden yerine getirilir.

Başkan
Madde 160-(Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-29/10/2021-31643-C.K-85/22 md.)
(1) Başkan, Başkanlığın en üst amiri olup Bakana karşı sorumludur.
(2) Başkanın görevleri şunlardır:
a) Başkanlığı mevzuat hükümlerine, Cumhurbaşkanınca belirlenen politikalara uygun olarak yönetmek.
b) Başkanlığın görev alanına giren hususlarda gerekli mevzuat çalışmalarını yürütmek, belirlenen strateji, amaç ve performans ölçütleri doğrultusunda Başkanlığı yönetmek.
c) Başkanlığın faaliyet ve işlemlerini denetlemek, yönetim sistemlerini gözden geçirmek, kurumsal yapı ile yönetim süreçlerinin etkililiğini gözetmek ve yönetimin geliştirilmesini sağlamak.
ç) Başkanlığın orta ve uzun vadeli strateji belirleme çalışmalarını yürütmek, bu amaçla uluslararası kuruluşlar, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapılmasını sağlamak.
d) Faaliyet alanına giren konularda kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği ve koordinasyonu sağlamak.
(3) Başkanlığın yönetim ve koordinasyonunda Başkana yardımcı olmak üzere, iki başkan yardımcısı atanabilir. Başkan yardımcıları, Başkan tarafından verilen görevleri yerine getirir ve Başkana karşı sorumludur.

Hizmet birimleri
Madde 161–(Değişik:RG-29/10/2021-31643-C.K-85/23 md.)) (1) Başkanlığın hizmet birimleri şunlardır:
a) Yabancılar Genel Müdürüğü.
b) Uluslararası Koruma Genel Müdürüğü.
c) Düzensiz Göçle Mücadele ve Sınır Dışı İşleri Genel Müdürlüğü.
ç) Uyum ve İletişim Genel Müdürlüğü.
d) Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü.
e) Rehberlik ve Denetim Başkanlığı.
f) Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı.
g) Hukuk Müşavirliği.
ğ) Basın ve Halka İlişkiler Müşavirliği.
h) Özel Kalem Müdürlüğü.
(2) Başkanlığın hizmet birimlerinin görevleri şunlardır:
a) Yabancılar Genel Müdürüğü:
1) Düzenli göçle ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
2) 5543 sayılı Kanun’da Bakanlığa verilen görevleri yürütmek.
3) Türkiye’de bulunan vatansız kişilerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
4) İlgili mevzuat kapsamında yabancıların sınır kapılarındaki iş ve işlemlerini yürütmek ve koordinasyonu sağlamak.
5) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
b) Uluslararası Koruma Genel Müdürlüğü:
1) Uluslararası korumaya ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
2) Geçici korumaya ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
3) Menşe ülkelerle ilgili bilgileri toplamak ve güncellemek.
4) Kabul ve barınma merkezleri ile geçici barınma merkezleri işletmek veya işlettirmek.
5) İnsan ticaretiyle mücadele ve mağdurların korunmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
6) İnsan ticaretiyle mücadele ve mağdurların korunmasına ilişkin projeleri yürütmek.
7) İnsan ticaretiyle mücadele ve mağdurların korunmasına ilişkin kamu kurum ve kuruluşları, uluslararası kuruluşlar, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.
8) İnsan ticaretiyle mağdurları sığınma evleri ile bu kapsamda ihtiyaç duyulabilecek diğer merkezleri işletmek veya işlettirmek.
9) İnsan Ticaretiyle Mücadele Koordinasyon Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek, Kurul kararlarının uygulanmasını takip etmek.
10) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
c) Düzensiz Göçle Mücadele ve Sınır Dışı İşleri Genel Müdürlüğü:
1) Düzensiz göçle ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
2) Düzensiz göçle mücadele edilebilmesi amacıyla kolluk birimleri ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyonu sağlamak, tedbirler geliştirmek, alınan tedbirlerin uygulanmasını takip etmek.
3) Türkiye’nin taraf olduğu geri kabul anlaşmalarına ilişkin hükümleri yürütmek.
4) Geri gönderme merkezlerini işletmek veya işlettirmek.
5) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
ç) Uyum ve İletişim Genel Müdürlüğü:
1) Yabancıların toplumla olan karşılıklı uyumlarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
2) Başkanlığın görev alanıyla ilgili konularda kamuoyunu bilgilendirmek ve toplumsak bilinci artırmaya yönelik çalışmalar yapmak.
3) Yabancılara yönelik uyum faaliyetlerinde kamu kurum ve kuruluşları, mahalli idareler, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ile uluslararası kuruluşlarla gerektiğinde işbirliği yapmak.
4) Yabancılara yönelik iletişim merkezinin işletilmesi, koordinasyonu ve denetimini sağlamak.
5) Kurumsal iletişim çalışmalarını planlamak ve yürütmek.
6) Göç alanında belirlenen politika ve stratejilerin uygulanmasını izlemek ve koordine etmek.
7) Göç Kurulunun sekretarya hizmetlerini Başkanlık adına yürütmek, Kurul kararlarının uygulanmasını takip etmek.
8) Göç alanına ilişkin projeleri yürütmek, izlemek ve koordine etmek.
9) Kamu kurum ve kuruluşlarının göç alanına yönelik faaliyetlerinin programlanmasına ve projelendirilmesine yardımcı olmak, proje tekliflerini değerlendirmek ve onaylamak, yürütülen çalışma ve projeleri izlemek, bu çalışma ve projelerin uluslararası standartlara uygun şekilde yürütülmesine destek vermek.
10) Göç alanına ilişkin inceleme, araştırma ve etki analizleri yapmak, yaptırmak ve değerlendirmek.
11) Yıllık göç raporunu hazırlamak ve yayımlamak.
12) Göç alanına ilişkin ulusal ve uluslararası istatistiklerin derlenmesi, raporlanması, analiz edilmesi çalışmalarını yürütmek.
13) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
d) Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü:
1) Başkanlığın görev alanıyla ilgili bilgi sistemleri kurmak, işletmek ve işlettirmek.
2) 6458 sayılı Kanun ve bu Bölüm kapsamındaki kişisel verilerin alınması, korunması, saklanması ve kullanılmasına ilişkin altyapı iş ve işlemlerini yürütmek.
3) Başkanlık birimleri arasında haberleşmeyi yürütmek, elektronik evrakın kayıt, tasnif ve dağıtımını sağlamak, bilişim ve haberleşme ihtiyaçları ile bağlantılı yazılımları temin etmek, oluşturmak ve geliştirmek.
4) Taşıyıcılardan ülkemize giriş-çıkış yapan ve ülkemize sınırları içerisinde seyahat eden yolculara ve mürettebata ilişkin uluslararası düzeyde standartları belirlenmiş olan yolcu verilerinin alınması, korunması, saklanması ve kullanılması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
5) Başkanlığın bilgi güvenliğine ilişkin iş ve işlemlerini yürütmek ve gerekli tedbirleri almak.
6) İlgili kurum ve kuruluşlarla gerekli bilişim entegrasyonuna ve veri paylaşımına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
7) Başkanlığın insan gücü politikası ve planlaması ile insan kaynakları sisteminin geliştirilmesi ve performans ölçütlerinin oluşturulması konusunda çalışmalar yapmak ve tekliflerde bulunmak.
8) Başkanlık personelinin atama, nakil, terfi, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini yürütmek.
9) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanun ve diğer mevzuatla strateji geliştirme ve mali hizmetler birimlerine verilen görevleri yapmak.
10) 5018 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde kiralama ve satın alma işlerini yürütmek, temizlik, güvenlik, aydınlatma, ısıtma, onarım, taşıma ve benzeri hizmetleri yapmak veya yaptırmak.
11) Başkanlığın taşınır ve taşınmazlarına ilişkin işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde yürütmek.
12) Genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek.
13) Başkanlığın sivil savunma ve seferberlik ile afet ve acil durum hizmetlerini planlamak ve yürütmek.
14) 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre yapılacak bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırmak üzere gerekli tedbirleri almak.
15) Kabul ve barınma merkezleri, geri gönderme merkezleri, insan ticareti mağdurları sığınma evleri ve ihtiyaç duyulan diğer merkezlerin temin, yapım, onarım ve tefrişat işlemlerini gerçekleştirmek.
16) Başkanlığın görev alanıyla ilgili eğitim faaliyetlerini planlamak ve uygulamak.
17) Seminer, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler düzenlemek
18) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
e) Rehberlik ve Denetim Başkanlığı:
1) Başkanlık teşkilatı ile 6458 sayılı Kanun çerçevesindeki yetkili aracı kurumların her türlü işlem ve faaliyetlerine ilişkin denetim, inceleme ve soruşturma işlemlerini yapmak.
2) Başkanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatında istihdam edilen personelin iddia edilen usulsüzlük ve disiplinsizlikleri ile ilgili olarak araştırma, inceleme ve soruşturma yapmak.
3) Denetime ilişkin standartları belirlemek ve geliştirmek, rehberler hazırlamak.
4) Başkanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatının işlem ve faaliyetlerinin hukuka uygun yürütülmesine, verimlilik, etkililik ve tutumluluğun sağlanmasına yönelik rehberlik hizmetleri vermek, yürütülen eğitim ve rehberlik çalışmalarına katkı sağlamak, personelin yıllık genel hizmet içi eğitim programlarına ve bunların uygulanmasına ilişkin olarak görüş bildirmek.
5) Başkanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatının görev, hizmet ve amaçlarını daha iyi gerçekleştirmesi ile mevzuata, kalkınma planı, stratejik plan ve programlara uygun çalışmasını temin etmeye yönelik olarak incelemeler yapmak ve uygulamada görülen aksaklıklar hakkında öneriler sunmak.
6) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
f) Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı:
1) Başkanlığın görev alanıyla ilgili konularda diğer ülkeler ve uluslararası alanda faaliyet gösteren kuruluşlarla iletişim ve işbirliğini yürütmek, gerekli bağlantıyı ve koordinasyonu sağlamak, yeni işbirliği alanlarına yönelik çalışmalar yapmak.
2) Başkanlığın görev ve faaliyet alanına giren konularda Avrupa Birliği ile ilişkilerin yürütülmesini sağlamak.
3) Başkanlık personelinin yurt dışında geçici görevlendirilmeleriyle ilgili işlemleri yürütmek.
4) Başkanlığın görev alanıyla ilgili ülkeye gelen yabancı heyet ve yetkililerin ziyaretlerini programlamak, uluslararası toplantı, konferans, seminer ve benzeri faaliyetlerin düzenlenmesiyle ilgili çalışma yapmak, koordinasyonu sağlamak.
5) Başkanlığın görev alanına giren konularda yabancı ülkelerde gerçekleşen faaliyet ve gelişmeleri izlemek.
6) Türkiye’deki diplomatik temsilciliklerde göç konularında görev yapan yetkililerle temasları yürütmek.
7) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
g) Hukuk Müşavirliği:
1) 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre hukuk birimlerine verilen görevleri yapmak.
2) Gerekli görülmesi halinde insan ticareti mağduru hakkında açılacak ya da açılan her tür davaya ve çekişmesiz yargıya katılmak.
3) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
ğ) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği:
1) Başkanlığın basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetlerini planlamak ve bu faaliyetlerin belirlenecek usul ve ilkelere göre yürütülmesini sağlamak.
2) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
h) Özel Kalem Müdürlüğü:
1) Başkanın resmi ve özel yazışmalarını yürütmek.
2) Başkanın her türlü protokol ve tören işlerini düzenlemek ve yürütmek.
3) Başkanın ziyaret, davet, karşılama ve uğurlama, ağırlama, milli ve dini bayramlarla ilgili hizmetlerini düzenlemek, yürütmek ve diğer kuruluşlarla koordine etmek.
4) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Taşra teşkilatı
Madde 162 – (1) Başkanlık, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde taşra teşkilatı kurmaya yetkilidir.4

Yurt dışı teşkilatı5
Madde 163 – (1) Başkanlık, yurt dışı teşkilatına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi esaslarına uygun olarak yurt dışı teşkilatı kurmaya yetkilidir.
(2) Büyükelçiliklerde görev alan göç müşavirlerinin görevleri şunlardır:
a) Görevli oldukları ülkelerdeki kurum ve kuruluşlarla Başkanlık arasında göç alanına ilişkin iş birliği ve koordinasyonu sağlamak.
b) Başkanlığın görev alanına giren konulardaki gelişmeleri izlemek ve Başkanlığa iletmek.
c) Bulundukları ülkeyle ülkemiz arasında göç alanındaki mevzuatın uygulanmasını takip etmek.
ç) Düzensiz göçe konu yabancıların sınır dışı edileceği veya gönüllü geri dönüşlerinin sağlanacağı ülkelerde bu faaliyetleri kolaylaştırmak amacıyla gerekli temas ve bağlantıları kurmak.
d) Menşe ülke bilgilerine ilişkin işlemleri yürütmek.
e) Başkanlıkça insan ticaretiyle mücadele ve mağdurların korunması alanına ilişkin olarak verilecek görevleri yapmak.
f) Görevli oldukları ülkelerle müştereken yürütülecek göç ve insan ticaretiyle mücadele ve mağdurların korunması alanına ilişkin proje tekliflerini önermek, hazırlamak ve yürütülen projeleri takip etmek.
g) Başkanlıkça verilecek diğer görevleri yapmak.
(3) Konsolosluklarda görev alan göç ataşelerinin görevleri şunlardır:
a) Konsolosluklara yapılacak vize ve ikamet izni başvurularını almak ve sonuçlandırmak.
b) Başvurularla ilgili bilgi ve belgeleri toplamak, eksik bilgi ve belgeleri yabancıdan talep etmek, gerektiğinde ilgiliyle mülakatlar yaparak değerlendirmek ve bunları kayıt altına almak.
c) Konsolosluklarca karara bağlanabilecek vize başvurularını doğrudan, ikamet izni başvuruları ile Başkanlığın kararını gerektiren vize başvurularını ise Başkanlığın kararını aldıktan sonra konsolosun onayına sunmak.
ç) Türkiye’den sınır dışı edilecek veya gönüllü geri dönecek yabancıların, gidecekleri ülkedeki iş ve işlemlerinde yardımcı olmak.
d) Görev yaptıkları ülkede göç konuları ile ilgili gelişmeleri takip etmek ve yıllık raporlar hazırlamak.
e) Göç alanına ilişkin konsoloslar tarafından verilen diğer görevleri yürütmek.
f) Başkanlıkça verilecek diğer görevleri yürütmek.

Uluslararası Koruma Değerlendirme Komisyonu6
Madde 164 – (1) Uluslararası Koruma Değerlendirme Komisyonu, Başkanlık temsilcisi başkanlığında, Adalet ve Dışişleri bakanlıklarınca görevlendirilen birer temsilci ve bir göç uzmanından oluşur. Komisyona, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Temsilciliği temsilcisi gözlemci olarak katılmak üzere davet edilebilir. Başkanlık merkez veya taşra teşkilatında, bir veya birden fazla komisyon kurulabilir. Başkanlık temsilcisi ve göç uzmanı iki yıl, diğer üyeler ise en az bir yıl için asıl ve yedek olmak üzere belirlenir. Komisyon başkan ve üyelerine, görevleri süresince ek görev verilmez.
(2) Komisyonun görevleri şunlardır:
a) İdari gözetim kararları ve kabul edilemez başvurularla ilgili kararlar ile hızlandırılmış değerlendirme sonucu verilen kararlar hariç, uluslararası koruma başvuruları hakkında verilen kararlar ile başvuru ve uluslararası koruma statüsü sahibi hakkındaki diğer kararlara karşı itirazları değerlendirmek ve karar vermek.
b) Uluslararası korumanın sona ermesi ya da iptaline yönelik kararlara karşı itirazları değerlendirmek ve karar vermek.
(3) Komisyonlar, doğrudan Başkanın koordinasyonunda çalışır.

İnsan Ticaretiyle Mücadele Koordinasyon Kurulu
Madde 164/A- (Ek:RG-29/10/2021-31643-C.K-85/27 md.)
(1) İnsan Ticaretiyle Mücadele Koordinasyon Kurulu, ilgili İçişleri Bakan Yardımcısının başkanlığında toplanır.
(2) Kurul insan ticareti suçunu önleme ve bu suçla etkin mücadeleye ilişkin stratejilerin oluşturulması konusunda kamu kurum ve kuruluşları, uluslararası kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşları arasında koordinasyonu sağlamakla görevlidir.
(3) Kurulun kararları, kamu kurum ve kuruluşlarınca öncelikle değerlendirilir.
(4) Kurulun çalışma usul ve esasları yönetmelikle belirlenir.

Göç Araştırma Merkezi
Madde 164/B- (Ek:RG-29/10/2021-31643-C.K-85/27 md.)
(1) Göç alanında bilimsel araştırma ve incelemelerde bulunmak, bölgesel ve uluslararası gelişmeleri değerlendirmek, bu gelişmelerin Türkiye’ye yansımalarını incelemek ve bunlara ilişkin raporlama ve yayın faaliyetlerini yürütmek; göç uygulamalarını izlemek ve önerilerde bulunmak üzere Göç Araştırmaları Merkezi kurulmuştur.
(2) Göç Araştırmaları Merkezi, göç alanına ilişkin faaliyetler yürütmek üzere kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve üniversitelerde bulunan göç araştırma merkezleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapabilir.
(3) Göç Araştırmaları Merkezinin kuruluş, görev ve yetkilerine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

İl ve ilçe göç koordinasyon kurulları
Madde 164/C- (Ek:RG-29/10/2021-31643-C.K-85/27 md.)
(1) Gerekli görülen il ve ilçelerde, il ve ilçe göç koordinasyon kurulları oluşturulabilir. Koordinasyon kurullarının çalışma usul ve esasları Bakanlıkça belirlenir.

Geçici görevlendirme7
Madde 165 – (1) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin ek 25’inci maddesine göre Başkanlığın görev alanıyla ilgili konularda çalıştırılmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarının personeli Başkanlıkta geçici olarak görevlendirilebilir. Görevlendirilecek personel sayısı, mevcut personelin yüzde otuzunu aşamaz.

Personele ilişkin hükümler8
Madde 166 – (1) Başkanlık merkez teşkilatında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ek 41’inci maddesine göre Göç Uzmanı ve Göç Uzman Yardımcısı; taşra teşkilatında 657 sayılı Kanun’un ek 44’üncü maddesine göre İl Göç Uzmanı ve İl Göç Uzman Yardımcısı istihdam edilebilir.
(2) (Ek:RG-29/10/2021-31643-C.K-85/29 md.) Başkanlıkta 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin ek 24’üncü maddesine göre denetçi ve denetçi yardımcısı istihdam edilir. Bunlar mali ve sosyal hak ve yardımlar ile diğer özlük hakları bakımından 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin ek 30’uncu maddesi uyarınca bağımsız genel müdürlük müfettiş ve müfettiş yardımcılarına denktir.
(3) (Ek:RG-29/10/2021-31643-C.K-85/29 md.) Başkan, Başkan Yardımcıları ile Rehberlik ve Denetim Başkanı, mali ve sosyal hak ve yardımlar ile diğer özlük hakları bakımından 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin ek 30’uncu maddesi uyarınca sırasıyla Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcıları ile Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanına denktir.
(4) Başkanlıkta 27/671989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin ek 26’ncı maddesine göre özel bilgi ve uzmanlığı gerektiren işlerde sözleşmeyle uzman istihdam edilebilir.

Çalışma grupları
Madde 167 – (1) Genel Müdürlük merkez teşkilatında, hizmetlerin yürütülebilmesi amacıyla, birim amirlerinin teklifi ve Genel Müdürün onayıyla çalışma grupları oluşturulabilir. Gruplar, Genel Müdür tarafından görevlendirilecek bir uzmanın koordinasyonunda faaliyet gösterir.

Geçiş hükümleri
Geçici Madde 1- (Ek:RG-29/10/2021-31643-C.K-85/31 md.)
(1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Göç İdaresi Başkanlığında Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Yabancılar Dairesi Başkanı, Uluslararası Koruma Dairesi Başkanı, İnsan Ticareti Mağdurlarını Koruma Dairesi Başkanı, Göç Politika ve Projeleri Dairesi Başkanı, Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı, Düzensiz Göçle Mücadele Dairesi Başkanı, Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanı, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı, Personel Dairesi Başkanı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı, Eğitim Dairesi Başkanı kadrolarında bulunanların görevleri hiçbir işleme gerek kalmaksızın sona erer.
(2) Mevzuatta Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne yapılan atıflar Göç İdaresi Başkanlığına, Göç İdaresi Genel Müdürüne yapılan atıflar ise Göç İdaresi Başkanına yapılmış sayılır.


1 29/10/2021 tarihli ve 31643 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 85 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 18’inci maddesiyle bu bölüm başlığı “Göç İdaresi Genel Müdürlüğü” iken metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
2 29/10/2021 tarihli ve 31643 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 85 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 19’uncu maddesiyle bu maddede yer alan “Genel Müdürlüğünün” ibaresi “Başkanlığının” şeklinde ve “Genel Müdürlüğü” ibaresi “Başkanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.
3 29/10/2021 tarihli ve 31643 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 85 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 21’inci maddesiyle bu maddede yer alan “Genel Müdürlüğün” ibareleri “Başkanlığın” şeklinde değiştirilmiş¸ aynı maddenin birinci fıkrasının (a) bendinden sonra gelmek üzere (b) bendi eklenmiş ve sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.
4 29/10/2021 tarihli ve 31643 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 85 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 24’üncü maddesiyle bu maddede yer alan “Genel Müdürlük” ibaresi “Başkanlık” şeklinde değiştirilmiştir.
5 29/10/2021 tarihli ve 31643 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 85 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 25’inci maddesiyle bu maddede yer alan “Genel Müdürlük” ibareleri “Başkanlık” şeklinde, “Genel Müdürlüğün” ibareleri “Başkanlığın” şeklinde, “Genel Müdürlüğe” ibaresi “Başkanlığa” şeklinde ve “Genel Müdürlükçe” ibareleri “Başkanlıkça” şeklinde değiştirilmiştir.
6 29/10/2021 tarihli ve 31643 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 85 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 26’ncı maddesiyle bu maddede yer alan “Genel Müdürlük” ibareleri “Başkanlık” şeklinde ve “Genel Müdürün” ibaresi “Başkanın” şeklinde değiştirilmiştir.
7 29/10/2021 tarihli ve 31643 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 85 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 28 inci maddesiyle bu maddede yer alan “Genel Müdürlüğün” ibaresi “Başkanlığın” şeklinde ve “Genel Müdürlükte” ibaresi “Başkanlıkta” şeklinde değiştirilmiştir.
8 29/10/2021 tarihli ve 31643 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 85 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 29’uncu maddesiyle bu maddede yer alan “Genel Müdürlük” ibaresi “Başkanlık” şeklinde, “Genel Müdürlükte” ibaresi “Başkanlıkta” şeklinde değiştirilmiş, birinci fıkrasından sonra gelmek üzere ikinci ve üçüncü fıkra eklenmiş ve sonraki fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir.