Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği

Eklenme Tarihi


Anahtar Sözcükler İdari Teşkilata Dair Mevzuat

Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 14/11/2013
Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 28821

Amaç ve kapsam
Madde 1 – (1) Bu Yönetmelik’in amacı; Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatı olan il ve ilçe göç idaresi müdürlüklerinin kuruluş, görev, çalışma usul ve esaslarını düzenlemek, bu birimlerde görevli personelin görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek; bu müdürlüklerin iş ve işlemlerinin idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak düzenli, insan odaklı, uyumlu, hızlı, etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.
(2) Bu Yönetmelik, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü taşra teşkilatının kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile taşra teşkilatında yer alan birimlerin görev tanımları ve çalışmalarına ilişkin usul ve esasları ile bu teşkilatta çalışan personeli kapsar.

Dayanak
Madde 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 106’ncı, 109’uncu ve 121’inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 3 – (1) Bu Yönetmelik’te geçen;
a) Bakan: İçişleri Bakanını,
b) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,
c) Genel Müdür: Göç İdaresi Genel Müdürünü,
ç) Genel Müdürlük: Göç İdaresi Genel Müdürlüğünü,
d) İl Müdürü: İl Göç İdaresi Müdürünü,
e) İl Müdürlüğü: İl Göç İdaresi Müdürlüğünü,
f) İlçe Müdürü: İlçe Göç İdaresi Müdürünü,
g) İlçe Müdürlüğü: İlçe Göç İdaresi Müdürlüğünü,
ğ) Kanun: 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nu
ifade eder.

İl ve ilçe müdürlüklerinin kuruluşu
Madde 4 – (1) Kanun’un 109’uncu maddesi uyarınca her ilde il müdürlüğü ve ilçelerde ilgili mevzuat uyarınca ilçe müdürlüğü kurulur.
(2) Genel Müdürlük ihtiyaç duyulan il ve ilçelerde il müdürlüklerine bağlı olarak hizmet vermek üzere geri gönderme merkezi, kabul ve barınma merkezi ile insan ticareti mağdurları sığınma evi kurar, işletir veya işlettirir.
(3) Kanun ve ilgili diğer mevzuatın öngördüğü iş ve işlemler; illerde, Genel Müdürlüğün taşra teşkilatı olarak kurulan ve valiliğe bağlı olarak görev yapan il müdürlüğü ile bu müdürlüğe bağlı geri gönderme merkezi, kabul ve barınma merkezi ile insan ticareti mağdurları sığınma evi; ilçelerde ise kaymakamlığa bağlı olarak görev yapan ilçe müdürlüğü tarafından yürütülür.
(4) İl ve ilçe müdürlüklerinin çalışma usul ve esasları çıkarılacak yönergeyle belirlenir.

İl müdürlüğünün görevleri
Madde 5 – (1) Kanun ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde il müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Düzenli ve düzensiz göçle ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
b) Uluslararası korumaya ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
c) Geçici korumaya ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
ç) 19/9/2006 tarihli ve 5543 sayılı İskan Kanunu kapsamında Genel Müdürlükçe belirlenen görevleri yürütmek.
d) İnsan ticaretiyle mücadele ve mağdurların korunmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
e) Vatansız kişilerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
f) Uyum süreçlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
g) Düzensiz göçle mücadele edilebilmesi amacıyla kolluk birimleri ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yaparak bu alanda koordinasyonu sağlamak.
ğ) Yabancılar, uluslararası koruma başvuru veya statü sahipleri ile vatansızlar ve insan ticareti mağdurlarının kendilerine mevzuat kapsamında tanınan haklara erişimini sağlamak amacıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapmak.
h) Kanunda öngörülen kurul ve komisyonların aldığı kararların uygulanması amacıyla çalışmalar yapmak.
ı) Kamu kurum ve kuruluşlarının göç alanına yönelik faaliyetlerine destek vermek ve bu faaliyetlerin sonuçlarını takip etmek, proje tekliflerini Genel Müdürlüğe sunmak.
i) Görev alanlarıyla ilgili konularda üniversiteler, mahalli idareler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörle iş birliği yapmak.
j) Genel Müdürlük göç araştırmalarına destek vermek.
k) Kanun kapsamında işlem görenlerin kişisel verilerini ilgili mevzuata ve taraf olunan uluslararası anlaşmalara uygun olarak almak, korumak, saklamak ve kullanmak.
l) Kanun ve diğer mevzuatla il müdürlüğüne verilen görev alanıyla ilgili verileri toplamak ve analiz etmek.
m) İlde bulunan insan ticareti mağdurları sığınma evi, geri gönderme ile kabul ve barınma merkezlerinin iş ve işleyişine ilişkin Genel Müdürlükçe verilecek görevleri yapmak.
n) İl müdürlüğünün işleyişi ve personeliyle ilgili düzenleyici tedbirleri almak ve uygulamak.
o) Genel Müdürlüğün görev alanıyla ilgili iş ve işlemlerden dolayı Genel Müdürlük veya taşra birimleri husumetiyle açılan ve il müdürlüklerine intikal eden yargı mercilerindeki davaları ikame, takip ve müdafaa ile icra dosyalarını takip etmek.
ö) Geri gönderme merkezleriyle ilgili olarak; düzensiz göçmenlerin geri gönderme merkezine giriş işlemlerini yapmak, geri gönderme merkezinin kurallara uygun şekilde işleyişini sağlamak, geri gönderme merkezlerindeki sınır dışı edilecek yabancılarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek, yabancı tarafından bedeli karşılanamayan acil ve temel sağlık hizmetlerinin ücretsiz verilmesini sağlamak, yabancıya; yakınlarına, notere, yasal temsilciye ve avukata erişme ve bunlarla görüşme yapabilme, telefon hizmetlerine erişme imkanını sağlamak, yabancıya; ziyaretçileri, vatandaşı olduğu ülke konsolosluk yetkilisi, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği görevlisiyle görüşebilme imkanını sağlamak, çocukların yüksek yararını gözetmek, aileler ve refakatsiz çocukların imkanlar ölçüsünde ayrı yerlerde kalmaları için uygun ortam hazırlamak, çocukların eğitim ve öğretimi konularında ilgili birimle işbirliği yapmak, geri gönderme merkezini ziyaret etme izni verilen kurum veya kuruluşların ziyaretlerini sağlamak.
p) Kabul ve barınma merkezleriyle ilgili olarak; uluslararası koruma başvuru veya statü sahipleriyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek, bu kişilerin merkezlerin kapasitesine bağlı olarak barınma, iaşe, sağlık, sosyal ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak, merkezde barınanlarla ilgili sevk/takip ve merkezler arası koordinasyonu sağlamak, merkezin iyileştirilmesine yönelik gerekli çalışmaları koordine etmek.
r) İnsan ticareti mağdurları sığınma evleriyle ilgili olarak; insan ticareti mağdurlarının sığınma evine giriş işlemlerini koordine etmek, insan ticareti mağdurlarının sığınma evinde barınmasını sağlamak, sağlık hizmetlerine, psikolojik desteğe, sosyal hizmet ve yardımlara, hukuki yardıma, eğitim ve öğretime, mesleki eğitim ve iş gücü piyasasına ve diğer uygun görülen hizmetlere erişimini temin etmek, insan ticareti mağdurlarının bu alanda faaliyet gösteren ilgili sivil toplum kuruluşları ile uluslararası kuruluşlar tarafından sağlanabilecek danışmanlık hizmetlerine erişimini temin etmek, insan ticareti mağduru çocuk ise 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu’nun yetkili ve görevli kıldığı makam veya merciiler ile iletişime geçmek, insan ticareti mağduru yabancı ise tercüme hizmeti sağlanması, vatandaşı olduğu ülkenin büyükelçiliği veya konsolosluğuna, rızası halinde bilgi verilmesi, vatandaşı olduğu ülke büyükelçilik veya konsolosluk yetkilileriyle görüşme imkanı tanınmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, vatandaşı olduğu veya ikamet ettiği ülkeye gönüllü olarak geri dönmek isteyenlerin güvenli geri dönüşlerinin yapılmasına ilişkin iş ve işlemleri kolluk ve ilgili makamlarla koordine içinde yürütmek.
s) Genel Müdürlükçe verilecek diğer görevleri yapmak.

İl müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları
Madde 6 – (1) İl müdürünün görev ve yetkileri şunlardır:
a) Görevlerini mevzuata, stratejik plan ve programlara, performans ölçütlerine ve hizmet kalite standartlarına uygun olarak yürütmek.
b) Personelin performansını izlemek ve geliştirmek üzere önlemler almak, disiplin işlemlerini yürütmek.
c) İl Müdürlüğünün ve bağlı birimlerin faaliyet ve işlemlerini denetlemek, çalışmalarının etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için ihtiyaç planlaması yapmak ve ihtiyaçların karşılanmasını sağlamak.
ç) Kurumu temsil etmek, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile koordineli olarak yürütülen hizmetlerin gerçekleştirilmesini sağlamak.
d) Genel Müdürlük tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
(2) İl müdürü, sınırları açıkça belirtilmek ve yazılı olmak şartıyla yetkilerinden bir kısmını alt kademelere devredebilir. Yetki devri, yazılı olarak ilgililere duyurulur.
(3) İl müdürü;
a) Sahip olduğu ve Genel Müdür tarafından kendisine devredilen yetkileri kullanmaktan, görevlerin mevzuata, kalkınma planı, stratejik plan ve yıllık programlarda yer alan esaslara uygun ve zamanında yapılmasından dolayı Genel Müdürlüğe,
b) Kendisine verilen görevlerin, valiliğin mevzuatla haiz olduğu görev, yetki ile çalışma esas ve ilkelerine göre yürütülmesinden valiliğe,
karşı sorumludur.

İlçe müdürlüğünün görevleri
Madde 7 – (1) Kanun ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde ilçe müdürlüğünün görevleri şunlardır:
a) Düzenli ve düzensiz göçle ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
b) Uluslararası korumaya ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
c) Geçici korumaya ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
ç) 5543 sayılı Kanun kapsamında Genel Müdürlükçe belirlenen görevleri yürütmek.
d) İnsan ticaretiyle mücadele ve mağdurların korunmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
e) Vatansız kişilerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
f) Uyum süreçlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
g) Düzensiz göçle mücadele edilebilmesi amacıyla kolluk birimleri ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yaparak bu alanda koordinasyonu sağlamak.
ğ) Yabancılar, uluslararası koruma başvuru veya statü sahipleri ile vatansızlar ve insan ticareti mağdurlarının kendilerine mevzuat kapsamında tanınan haklara erişimini sağlamak amacıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapmak.
h) Kanunda öngörülen kurul ve komisyonların aldığı kararların uygulanması amacıyla çalışmalar yapmak.
ı) Kamu kurum ve kuruluşlarının göç alanına yönelik faaliyetlerine destek vermek ve bu faaliyetlerin sonuçlarını takip etmek, proje tekliflerini İl Müdürlüğüne sunmak.
i) Görev alanlarıyla ilgili konularda üniversiteler, mahalli idareler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörle iş birliği yapmak.
j) Kanun kapsamında işlem görenlerin kişisel verilerini ilgili mevzuata ve taraf olunan uluslararası anlaşmalara uygun olarak almak, korumak, saklamak ve kullanmak.
k) Kanun ve diğer mevzuatla il müdürlüğüne verilen görev alanıyla ilgili verileri toplamak ve analiz etmek.
l) İlçe müdürlüğünün işleyişi ve personeliyle ilgili her türlü düzenleyici tedbiri almak ve uygulamak.
m) İl Müdürlüğünce verilecek diğer görevleri yapmak.
(2) İlçe müdürlüğü, birinci fıkrada sayılan görevler ile Kanun ve ilgili diğer mevzuat kapsamında Genel Müdürlükçe belirlenen ve valilikçe devredilen yetki çerçevesinde verilen görevlerin ifasından sorumludur.

İlçe müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları
Madde 8 – (1) İlçe müdürünün görev ve yetkileri şunlardır:
a) Görevlerini mevzuata, stratejik plan ve programlara, performans ölçütlerine ve hizmet kalite standartlarına uygun olarak yürütmek.
b) Personelin performansını izlemek ve geliştirmek üzere önlemler almak, disiplin işlemlerini yürütmek.
c) İlçe Müdürlüğünün ve bağlı birimlerin faaliyet ve işlemlerini denetlemek, çalışmalarının etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için ihtiyaç planlaması yapmak ve ihtiyaçların karşılanmasını sağlamak.
ç) Kurumu temsil etmek, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile koordineli olarak yürütülen hizmetlerin gerçekleştirilmesini sağlamak.
d) İl müdürlüğü tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
(2) İlçe müdürü, sınırları açıkça belirtilmek ve yazılı olmak şartıyla yetkilerinden bir kısmını alt kademelere devredebilir. Yetki devri, yazılı olarak ilgililere duyurulur.
(3) İlçe müdürü;
a) Sahip olduğu ve il müdürü tarafından kendisine devredilen yetkileri kullanmaktan, görevlerin mevzuata, kalkınma planı, stratejik plan ve yıllık programlarda yer alan esaslara uygun ve zamanında yapılmasından dolayı il müdürlüğüne,
b) Kendisine verilen görevlerin, valiliğin mevzuatla haiz olduğu görev, yetki ile çalışma esas ve ilkelerine göre yürütülmesinden kaymakamlığa,
karşı sorumludur.

İl ve ilçe müdürlüğü personeli
Madde 9 – (1) İl ve ilçe müdürlükleri; il veya ilçe müdürü ile iş yoğunluğu dikkate alınarak il göç uzmanı, il göç uzman yardımcısı, avukat, mütercim, çözümleyici, programcı, sosyolog, psikolog, sosyal çalışmacı ve diğer personelden oluşturulur.
(2) İl müdürlüğüne bağlı müdürlükler; merkez müdürü veya insan ticareti mağdurları sığınma evi müdürü ile iş yoğunluğu dikkate alınarak il göç uzmanı, il göç uzman yardımcısı, avukat, mütercim, çözümleyici, programcı, sosyolog, psikolog, sosyal çalışmacı ve diğer personelden oluşturulur.

İl göç uzmanı ve uzman yardımcılarının görev ve sorumlulukları
Madde 10 – (1) İl göç uzmanı ve uzman yardımcısının görev, yetki ve sorumluluklarında; 11/7/2013 tarihli ve 28704 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İl Göç Uzmanlığı Yönetmeliği’nde belirtilen hükümler uygulanır.
(2) Verilen işleri mevzuata, stratejik plan ve yıllık programlara uygun olarak ve süresi içinde yerine getirmekten dolayı uzmanlar il/ilçe müdürüne karşı, uzman yardımcıları ise birlikte çalıştıkları uzmana ve il/ilçe müdürüne karşı sorumludur.

İl ve ilçe müdürlüğünde çalışan diğer personelin görev ve sorumlulukları
Madde 11 – (1) İl ve ilçe müdürlüklerinde görev yapan diğer personel, kendisine verilen görevleri zamanında, mevzuata, kalkınma planı, stratejik plan ve yıllık programlarda yer alan esaslara ve müdürlüğün mevzuatla haiz olduğu görev, yetki ve çalışma esas ve ilkelerine göre yürütülmesinden il ve ilçe müdürüne karşı sorumludur.

İl ve ilçe müdürlükleri ile ilgili diğer hususlar
Madde 12 – (1) İlçe müdürlüğü bulunmayan ilçelerde, Genel Müdürlüğün görev ve yetki alanına ilişkin hususlardaki iş ve işlemler il müdürlüğü tarafından yürütülür.
(2) İl ve ilçe müdürlüklerinin kendi aralarında, Genel Müdürlük ve diğer kurum ve kuruluşlar ile yapacağı yazışmalar, Vali veya Kaymakam ya da yetki verdiği görevlilerin imzaları ile yapılır. Ancak, teknik, istatistiki bilgileri içeren ve mali konulardaki yazışmalar doğrudan yapılabilir.
(3) İl ve ilçe müdürlükleri, yabancı ülke, uluslararası kurum ve kuruluşlar ile doğrudan yazışma yapamaz, diyalog kuramaz. Ancak, Genel Müdürlük tarafından uygun görülmesi halinde uluslararası kurum ve kuruluşlar ile diğer ülkelerin göç idareleriyle ortak proje ve çalışmalar yürütebilir.

İş ve işlemlerin yürütülmesi
Madde 13 – (1) İl ve ilçe müdürlüklerinde çalışma konuları ile bürolardaki iş ve işlemlerin yürütülmesinde uyulacak ilke, kural ve esaslar, kullanılacak formlar ve iş akışı ile diğer teknik hususlar Genel Müdürlük tarafından belirlenir.
(2) Genel Müdürlük, gerekli gördüğü hallerde, idari düzenlemeler ile uygulamaya yön verebilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
Madde 14 – (1) Bu Yönetmelik’te hüküm bulunmayan hususlarda 8/6/2011 tarihli ve 27958 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Valilik ve Kaymakamlık Birimleri Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlük
Madde 15 – (1) Bu Yönetmelik’in;
a) 5, 6, 7 ve 8’inci maddeleri 11/4/2014 tarihinde,
b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.