Göçmen İşçi Çocuklarının Eğitimine İlişkin Yönetmelik

Eklenme Tarihi


Anahtar Sözcükler Eğitim Mevzuatı

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, göçmen işçi çocuklarının eğitim-öğretimi ile ilgililerin görevlerine ilişkin ilke ve yöntemleri düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, göçmen işçi çocuklarının eğitim-öğretimi ile ilgililerin görevlerine ilişkin ilke ve yöntemleri kapsar.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik, 2257 sayılı Göçmen İşçinin Hukukî Statüsüne İlişkin Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun ile 4058 sayılı Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık : Millî Eğitim Bakanlığını,

b) Millî Eğitim Müdürlükleri : İl/ilçe millî eğitim müdürlüklerini,

c) Göçmen İşçi : Sözleşmeli ülkelerden biri tarafından ülkesinde ücretli bir iş görmek üzere oturmasına izin verilmiş olan diğer bir sözleşmeli ülkenin yurttaşlarını,

d) Öğrenci : Göçmen işçilerin bakmakla yükümlü oldukları okul çağındaki çocuklarını,

ifade eder.

Merkez Yürütme Kurulu

Madde 5 — Göçmen işçilerin bakmakla yükümlü oldukları çocuklarının eğitim-öğretimleri ile karşılaşılan sorunlar, Bakanlıkta ilgili müsteşar yardımcısının başkanlığında ilgili ana hizmet birimleri, danışma, denetim, yardımcı birimlerin genel müdür ve bağımsız daire başkanları ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden ilgili bir üst düzey temsilcisinden oluşan Merkez Yürütme Kurulunda değerlendirilir.

Merkez Yürütme Kurulunun sekreterya görevi, Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünce yürütülür.

Merkez Yürütme Kurulunun Görevleri

Madde 6 — Merkez Yürütme Kurulu;

a) Öğrencilerin kendi dil ve kültürlerini öğrenmeleri, kimliklerini korumaları konusunda ilgili ülkelerle iş birliği yapılması,

b) İl millî eğitim müdürlüklerince hazırlanan raporların değerlendirilmesi sonucunda karşılaşılan ve il olanaklarıyla giderilemeyen sorunlara çözüm getirilmesi,

için gerekli önlemleri alır.

Denklik

Madde 7 — Öğrencilerin eğitim-öğretim düzeyleri, ülkeleri ile ikili ve çok taraflı anlaşmalardaki düzenlemeler uyarınca değerlendirilerek ilköğretim ve orta öğretim düzeyindeki denklikler il millî eğitim müdürlüklerince yapılır.

Millî Eğitim Müdürlüklerinin Görevleri

Madde 8 — Başvuru durumunda millî eğitim müdürlükleri;

a) Öğrencileri, olanaklar ölçüsünde kendi ülkelerinde devam ettikleri okula/bölüme/programa denk olan ve ikâmetlerine en yakın okula yerleştirir.

b) Öğrencilerin, ülkemiz çocuklarına sunulan eğitim olanaklarından yararlandırılmalarını sağlar.

c) Türkçe bilmeyen öğrencilere, Türkçe’nin öğretilmesi konusunda gerekli önlemleri alır.

d) Öğrencilere, ana dillerinin öğretimi için olanaklar ölçüsünde kurslar düzenler.

e) Göçmen işçilerin de yaygın eğitim yoluyla “Türkçe Öğrenme”, meslekî eğitim yoluyla da “Beceri Kazandırma” kurslarından yararlanmalarını sağlar.

Kayıt-Kabul

Madde 9 — Millî eğitim müdürlüklerince durumları değerlendirilen öğrencilerin kayıt – kabulleri yapılmak üzere ilgili okul veya kurum müdürlüklerine bildirilir. Okul/kurum müdürlüklerince bunların kayıtları özel bir deftere yapılır. Sınavla öğrenci alan okulların özel mevzuat hükümleri saklıdır.

Ülkemizdeki zorunlu eğitim uygulaması, aynı çağdaki göçmen işçi çocuklarını da kapsar.

Burstan Yararlanma

Madde 10 — Öğrenciler, ülkemiz öğrencileri için tanınan burs olanağından, aynı koşullarla mütekabiliyet ilkeleri doğrultusunda yararlandırılır.

Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi

Madde 11 — Öğrenci başarısının değerlendirilmesinde ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Devamın İzlenmesi

Madde 12 — Öğrencilerin devam durumları, kayıt tarihinden itibaren izlenir. Devamsızlık gösterenlerin devamı için gerekli önlemler alınır. Ülkemiz öğrencileri için belirlenen devam-devamsızlık koşulları bu öğrencilere de uygulanır.

Rehberlik ve Danışma Hizmetleri

Madde 13 — Öğrencilerin öğrenim gördükleri okulların kurallarına uymaları esastır. Öğrencilerin, diğer öğrencilerle uyum içinde öğrenimlerini sürdürebilmeleri ve çevreye uyum sağlayabilmeleri için okul yönetimleri, rehberlik servisleri ve rehberlik araştırma merkezlerince gerekli önlemler alınır.

Öğrenci Nakilleri

Madde 14 — Öğrencilerin başka bir yere nakilleri durumunda; nakledikleri yerin millî eğitim müdürlüğünce, bu Yönetmelik hükümlerine göre öğrenim olanağı sağlanır.

Öğrenim Belgesi

Madde 15 — Öğrencilere sağlanan eğitim olanağı çerçevesinde, ülkemiz çocuklarına verilen öğrenim belgesi verilir.

Diğer Hükümler

Madde 16 — Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan ödül ve disiplin ile kılık-kıyafet gibi konularda öğrenime devam edilen okulun ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

Madde 17 — Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 18 — Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.