Noterlik İşlemlerinde Kullanılacak Kimlikler Konulu 12.06.2019 Tarih ve 1 Sayılı Genelge

Eklenme Tarihi

Hukuki Danışmanlık – 26441Ankara, 12.06.2019

 

Özü: Noterlik işlemlerinde kullanılacak kimlikler.

 

G E N E L G E
N0. (1)

 

…………………… NOTER ODASI BAŞKANLIĞINA
…………………… NOTERLİĞİNE

Birliğimizce yayımlanan, noterlik işlemlerinde kullanılacak kimliklerle ilgili genelge ve genel yazıların birleştirildiği bu genelge, Yönetim Kurulunun 10.06.2019 tarihli toplantısında görüşülerek kabul edilmiştir.

(…)

3- İLGİLİ MEVZUAT GEREĞİNCE VERİLEN DİĞER KİMLİK VE BELGELER:

(…)

b) 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu uyarınca verilen belge ve kimlikler:
6458 sayılı Kanun uyarınca verilen “İkamet İzin Belgesi” ile bu Kanun’da yazılı diğer kimlikler ile belgelerin, şekli ve kimlik olarak kullanılıp kullanılmayacağı İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden sorulmuştur. Adı geçen Genel Müdürlükçe gönderilen 15.09.2014 tarihli ve 2014/1319-2460, 31.12.2015 tarihli ve 39265563-000-38774 sayılı yazılarda verilen bilgilere göre;

İkamet Tezkeresi – İkamet İzni Belgesi:
5683 sayılı Yabancıların Türkiye’de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun uyarınca Türkiye’de ikamet edecek yabancılara verilmiş olan “ikamet tezkeresi” yerine, 11.04.2014 tarihinden itibaren, şekil ve içeriği yeniden belirlenen “ikamet izni belgesi” kullanılmaya başlanmıştır.

5683 sayılı Kanun uyarınca 11.04.2014 tarihinden önce verilmiş olup, süreleri bitmemiş olan ikamet tezkereleri, 11.04.2014 tarihinden sonra sürelerinin sonuna kadar geçerli olmaya devam edecek ve sürelerinin sonuna kadar herhangi bir ilave idari işleme gerek kalmaksızın kullanılacaktır. Dolayısıyla, 5683 sayılı Kanun’a göre verilmiş olup süreleri dolmayan ikamet tezkereleri, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünün 23.3.1989 gün ve 13354 sayılı görüşleri doğrultusunda tapuda işlem yapılmasını gerektirenler hariç diğer noterlik işlemlerinde kullanılabilecektir.

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu uyarınca 11.04.2014 tarihinden sonra verilen “İkamet İzin Belgesi” tek başına kimlik olarak kabul edilmeyecek, bu belge sahibi kişilerin pasaportlarının veya yabancı kimliklerinin olması nedeniyle işlemlerinde, “İkamet İzin Belgeleri” ile tercüme edilmiş pasaportları veya yabancı kimlikleri birlikte kullanılacaktır.

Vatansız Kişi Kimlik Belgesi:
Türkiye’de vatansız kabul edilen kişiler, herhangi bir ülkeye vatandaşlık bağı bulunmadığından bir ülke tarafından verilmiş kimlik belgesi ya da pasaport taşımamaktadırlar. Bu durumdaki kişilerin pasaport veya yabancı kimlik belgesi sunamayacakları için örneği (Ek. 2)’de bulunan “Vatansız Kişi Kimlik Belgesi”ne istinaden noterlik işlemi yaptırmaları mümkün bulunmaktadır. Bu belge Türkiye’de yasal olarak ikamet edebilme hakkı da sağlamaktadır.

Uluslararası Koruma Başvuru Sahibi Kayıt Belgesi:
Uluslararası Koruma Başvuru Sahibi Kimlik Belgesi:
Uluslararası Koruma Statü Sahibi Kimlik Belgesi:
6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu hükümleri uyarınca verilen ve üzerinde yabancı kimlik numaraları yazılı olan, örnekleri (Ek. 2/a)’da bulunan “Uluslararası Koruma Başvuru Sahibi Kayıt Belgesi”, “Uluslararası Koruma Başvuru Sahibi Kimlik Belgesi” ve “Uluslararası Koruma Statü Sahibi Kimlik Belgesi” resmi mercilerce düzenlenmiş kimlik niteliğinde olduğundan noterlik işlemlerinde kullanılabilecektir.

Geçici Koruma Kimlik Belgesi (Yabancı Tanıtma Belgesi):
22 Ekim 2014 tarihli ve 29153 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Geçici Koruma Yönetmeliğinin “Geçici koruma kimlik belgesi” başlıklı 22’nci maddesi gereğince bu belge; kayıt işlemleri tamamlananlara, valilikler tarafından düzenlenmekte olup, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu kapsamında verilen yabancı kimlik numarasını taşımaktadır. Geçici korumanın sona ermesi halinde geçici koruma kimlik belgesi geçerliliğini kaybeder ve yabancıdan geri alınır.
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün 31.12.2015 tarihli ve 39265563- 000-38774 sayılı görüşünde bildirildiği üzere;
6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 91’inci maddesine atfen çıkarılan 22.12.2014 tarihli ve 29153 sayılı Geçici Koruma Yönetmeliğinin GEÇİCİ 1’inci maddesi gereğince; ülkemizde bulunan Suriye uyruklu yabancılar geçici koruma kapsamına alınmıştır. Anılan Yönetmeliğin 22’nci maddesi gereğince söz konusu yabancılara Geçici Koruma Kimlik Belgesi (Yabancı Tanıtma Belgesi) düzenlenmektedir.
Bu çerçevede; Suriyeli yabancılara düzenlenen bahse konu Geçici Koruma Kimlik Belgesi ülkemiz sınırları içerisinde resmi nitelik taşımaktadır. Sözü edilen Yönetmeliğin GEÇİCİ 1’inci maddesi gereğince ise; sadece Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşları, Suriye Arap Cumhuriyeti’nden gelen mülteciler ve vatansızlar geçici koruma kapsamına alınmış olup; Geçici Koruma Kimlik Belgesi bahsedilen Suriyeli yabancılara düzenlenmektedir. Ayrıca Geçici Koruma Kimlik Belgesi’nde belirtilen ikamet ilinden başka bir ilde noterliklere başvuran Suriye uyruklu yabancıların, ikamet ettikleri ilden aldıkları Yol İzin Belgesi’ni ibraz etmeleri halinde hizmet almalarında herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.

26.12.2016 tarihinden itibaren, güvenlik öğelerini içerecek şekilde değiştirilen yeni Uluslararası Koruma Başvuru Sahibi Kimlik Belgesi, Uluslararası Koruma Statü Sahibi Kimlik Belgesi ve Geçici Koruma Kimlik Belgesi verildiği:
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uluslararası Koruma Dairesi Başkanlığı Birliğimize gönderdiği 23.12.2016 tarihli ve E.49087 sayılı yazıyla;
Ülkemizden bireysel koruma talep eden yabancılara, statülerine uygun olarak 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ve bu Kanun’un uygulanmasına ilişkin Yönetmelik hükümleri gereğince kimlik belgesi düzenlenerek verildiğini, ancak bu kimlik belgelerinin herhangi bir güvenlik öğesi barındırmaması ve buna bağlı olarak bir takım sorunlar yaşanması nedeniyle güvenlik özelliklerine haiz kimlik belgelerinin tedarik edilerek Uygulama Talimatıyla birlikte Valiliklere (İl Göç İdaresi Müdürlüklerine) gönderildiğini,
Bu çerçevede, 26.12.2016 tarihinden itibaren düzenlenecek yeni kimlik belgelerinin ekli olarak gönderilen örnekler şeklinde olacağını, daha önce düzenlenmiş olan kimlik belgelerinin ise geçiş süresince geçerliliğini koruyacağını,
bildirmiştir.
Yazı ekinde bulunan kimlik belgesi örneklerinden; güvenlik öğelerini içerecek şekilde değiştirilen kimlik belgelerinin, Uluslararası Koruma Başvuru Sahibi Kimlik Belgesi, Uluslararası Koruma Statü Sahibi Kimlik Belgesi ve Geçici Koruma Kimlik Belgesi oldukları anlaşılmıştır.
Ayrıca, yazı ekinde yer alan ve yeni kimliklerle birlikte Valiliklere (İl Göç İdaresi Müdürlüklerine) gönderilen Bilgi Notu ve Uygulama Talimatı’nda noterlik çalışmalarını ilgilendiren aşağıdaki bilgilere yer verilmiştir.
1) Yeni kimlik belgelerinin güvenlik öğeleri;
Özel dokulu kâğıt
Gizli mor boya baskı (Göç İdaresi Genel Müdürlüğü logosu),
Gizli beyaz boya baskı (Göç İdaresi Genel Müdürlüğü logosu),
Turuncu fosfor boya baskı (Göç İdaresi Genel Müdürlüğü logosu),
olarak belirlenmiştir.
2) Kimlik belgelerinin fotokopisi çekildiğinde, kopyanın sahte olduğu güvenlik öğeleri sayesinde çok rahat tespit edilebilmektedir.
3) Yeni kimlik belgeleri yaklaşık olarak A5 boyutunda olup İl Müdürlüklerimizde bulunan yazıcı modellerine göre testi yapılmıştır,
5) Uluslararası koruma kapsamındaki yabancılar için örneği gönderilen (mavi renkli) kimlik belgesi, geçici koruma kapsamındaki yabancılar için örneği gönderilen (sarı renkli) kimlik belgesi kullanılacaktır.
7) GöçNeT’ten yazdırılan kimlik belgesinin fotoğraf kısmında soğuk mühür, onay kısmında ıslak mühür (mavi renk) kullanılacak ve onay kısmı imzalanacaktır.
8) Onay işlemi tamamlanan kimlik belgesi yabancıya ortadan katlanarak verilecektir,
9) Yeni kimlik belgeleri, ülkemizden ilk kez uluslararası koruma başvurusunda bulunanlara kayıtları tamamlandığında ve mevcut; kimliklerinin geçerlilik süresi dolanlara kimlik yenileme için geldiklerinde verilecektir,
10) Geçici koruma verileri güncellenen yabancılara yeni kimlik belgeleri verilecektir,
11) Ön kayıt durumundan geçici koruma kapsamına alınan yabancılara yeni kimlik belgeleri verilecektir.
14) Mevcut kimliklerin geçiş süresince geçerlilikleri devam edecektir.

Güvenlik öğelerini içerecek şekilde değiştirilen;
Uluslararası Koruma Başvuru Sahibi Kimlik Belgesi,
Uluslararası Koruma Statü Sahibi Kimlik Belgesi,
Geçici Koruma Kimlik Belgesi,
Örnekleri ektedir. (Ek. 2/a)

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uluslararası Koruma Dairesi Başkanlığı Birliğimize gönderdiği 10.12.2018 tarih ve 57730 sayılı yazıyla;
“Veri Güncelleme Projesi” kapsamında yabancıların kişisel verilerinin güncellenerek eski kimliklerinin yenilendiği, veri güncelleme işleminin tamamlandığı illerde yalnızca yeni kimlik belgelerinin dikkate alınması, veri güncellemesi tamamlanmamış illerde ise güncelleme tamamlanana kadar yeni kimlik belgelerinin yanı sıra eski kimlik belgelerinin de dikkate alınması gerekmektedir.
Veri güncelleme Projesi kapsamında yenilenen “Geçici Koruma Kimlik Belgesi” örneği ektedir. (Ek. 3)