NOTERLİK KANUNU – İLGİLİ MADDELER

NOTERLİK KANUNU

Kanun Numarası : 1512
Kabul Tarihi: 18/1/1972
Yayımlandığı Resmî Gazete: Tarih: 5/2/1972       Sayı: 14090
Yayımlandığı Düstur: Tertip: 5     Cilt: 11           Sayfa: 408

 

IX. KISIM
Noterlik İşlemlerinin Şekli

I. BÖLÜM
Noterlik İşlemlerinde Uyulması Gerekli Genel Hükümler

Hukuki işlemler ve ilgilileri
Madde 72 – Noterler, ilgililerin istemi üzerine, hukuki işlemleri belgelendirirler. Belgelendirme, bu kısım hükümleri ile diğer kanunlar ve yönetmelikte gösterilen şekilde yapılır.
İlgili, belgelendirme isteminde bulunan kişidir.
Noter, iş yaptıracak kimselerin kimlik, adres ve yeteneğini ve gerçek isteklerini tamamen öğrenmekle yükümlüdür.

İlgilinin Türkçe bilmemesi
Madde 74 – İlgili, Türkçe bilmezse andlı bir tercüman da bulundurulur.