Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Eklenme Tarihi


Anahtar Sözcükler Sağlık Mevzuatı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU   

Kanun Numarası: 5510
Kabul Tarihi: 31/5/2006
Yayımlandığı Resmî Gazete: Tarih: 16/6/2006 Sayı: 26200
Yayımlandığı Düstur: Tertip: 5 Cilt: 45

Tanımlar
Madde 3 – Bu Kanun’un uygulanmasında, (…)
27) (Değişik: 4/4/2013-6458/123 md.) Uluslararası koruma başvurusu veya statüsü sahibi ve vatansız kişi: İçişleri Bakanlığı tarafından başvuru sahibi, mülteci, ikincil koruma veya şartlı mülteci statüsü sahibi veya vatansız olarak tanınan kişileri, (…)
ifade eder.

BİRİNCİ BÖLÜM
Kapsamdaki Kişiler ve Tescili

Genel sağlık sigortası sayılanlar
Madde 60 – (Değişik: 17/4/2008-5754/38 md.) (…)
c) Yukarıdaki (a) ve (b) bentlerine göre sigortalı sayılmayanlardan;
2) (Değişik: 4/4/2013-6458/123 md.) Uluslararası koruma başvurusu veya statüsü sahibi ve vatansız olarak tanınan kişiler, (…)
genel sağlık sigortalısı sayılır.

Genel sağlık sigortasının başlangıcı, bildirimi ve tescili
Madde 61 – Genel sağlık sigortalılığı başlangıcının tespiti ve tescil işlemleri aşağıdaki hükümlere göre yürütülür. 60’ıncı maddenin birinci fıkrasının; (…)
b) (Değişik: 17/4/2008-5754/39 md.) (c) bendinde sayılanlardan; (1) numaralı alt bentte belirtilenler Kurumca tescil edildiği, (3), (4), (5), (6), (8), (9) ve (10) numaralı alt bentlerde belirtilenler ise aylığa hak kazandıkları tarihten itibaren genel sağlık sigortalısı sayılır. Yukarıdaki alt bentler kapsamı dışında kalanlar ise uluslararası koruma başvurusu yaptıkları veya uluslararası koruma statüsü aldıkları veya vatansız kişi sayıldıkları, korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz yararlanmaya başladıkları tarihten itibaren genel sağlık sigortalısı sayılır ve ilgili kurumlarca kapsama alındığı tarihten itibaren bir ay içinde Kuruma bildirilir. (1) numaralı alt bentte belirtilenlerin taleplerinin Kurumca değerlendirilmesi sonucu talep tarihi itibariyle müstahak olduğu anlaşılanların talep tarihi; daha sonra müstahak olanların ise müstahak oldukları tarih, Kurumca tescil edildikleri tarih olarak kabul edilir.[1]


[1] 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Kanun’un 123’üncü maddesiyle, bu bentte yer alan “vatansız ve sığınmacı sayıldıkları” ibaresi, 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Kanun’un 123’üncü maddesiyle “uluslararası koruma başvurusu yaptıkları veya uluslararası koruma statüsü aldıkları veya vatansız kişi sayıldıkları” şeklinde değiştirilmiştir.