VERİ SORUMLUSU AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

I-GİRİŞ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında veri sorumlusu sıfatı bulunan Mülteci Hakları Derneği (Dernek/MHD) olarak, kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliğini önemsiyoruz. Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla kişisel verilerinizi KVKK’nın 5. Ve 6. Maddesinde belirtilen kişisel verilerin işlenme şartlarına uygun olarak işlenmesi ve korunması için gerekli tedbirleri en üst seviyede almaya çalışıyoruz.  Bu amaçla, kanunda belirtilen veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği, hangi amaçla ve kimlere aktarılacağı, veri işleme yöntemi, hukuki sebepleri ve haklarınıza ilişkin sizi aydınlatmak istiyoruz.

Aşağıda yer alan Aydınlatma Metni, Mülteci Hakları Derneği (“MHD”) olarak iletişim kutusu ve/veya e-posta aracılığıyla ilettiğiniz destek taleplerine ilişkin işlenen kişisel verileriniz hakkında 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu ve bu Kanun dayanak alınarak çıkarılan 10.03.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” uyarınca hazırlanmıştır.

II- AYDINLATMA METNİ

1-Veri Sorumlusu ve Kimliği

Veri Sorumlusu Refik Saydam Cad. No:39 Dilber Apt. Daire:14 Şişhane, Beyoğlu – İstanbul adresinde mukim Mülteci Hakları Derneği’dir.

2-Toplanan Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları

Uluslararası koruma veya geçici koruma prosedürlerine tabi ya da sınır dışı prosedürlerindeki kişilere dair takip ettiğiniz vakalarla ilgili görüş almak amacıyla, platform hakkındaki geri bildirimlerinizi iletmek amacıyla ya da diğer amaçlarla sitemizde bulunan “İletişim” kutusuna ya da info@mhd.org.tr adresimize e-posta vasıtasıyla ilettiğiniz “Adınız, Soyadınız, E-posta adresiniz ve Mobil telefon numaranız” ile sınırlı olmak üzere kişisel verileriniz esas olarak aktarma amacınıza uygun olarak sizinle iletişime geçmek ve başvuru amacınızı gerçekleştirmek, destek talebinize ilişkin size bilgi vermek, sağlıklı bir iletişim kurarak hukuki destek talebinizi gerçekleştirmek, sitemiz ve diğer konulardaki geri bildirimlerinizi almak ve Mülteci Hakları Derneğinin bu kapsamdaki raporlama, ihtiyaç analizi,  kapasite geliştirme faaliyetlerinin ve prosedürlerinin yürütülebilmek amaçlarıyla işlenmektedir.

3.Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Derneğimize ile sitemizde bulunan “İletişim” kutusu ya da info@mhd.org.tr adresimize e-posta vasıtasıyla ile dijital ortamda ilettiğiniz kişisel verileriniz otomatik olarak elde edilir, kaydedilir ve muhafaza edilir.

Bu kapsamda toplanan yukarıda sayılanlarla sınırlı olmak üzere kişisel verileriniz, Mülteci Hakları Derneği tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) Madde 5 kapsamında  “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

  1. Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarılma Amacı

Mülteci Hakları Derneği olarak, bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. Maddesinde belirtilen şartlar dahilinde; web sitesinin geliştirilmesinden sorumlu dernek ile hizmet sözleşmesi kapsamında çalışan tedarikçi gibi üçüncü kişiler ve kanunen yetkili kamu kurumlarına, icra ve yargı makamları, yasal takip süreçleriyle ilgili zorunlu kişi ve kurumlara, kanunen yetkili kişi ve kurumlara aktarılabilecektir.

5.KVKK’nın 11. Maddesi Gereği Haklarınız

6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde veri sahiplerinin kendilerine ait bilgiler üzerindeki hakları tanımlanmıştır. Bu kapsamda MHD bünyesinde bilgileri ve verileri işlenen gerçek kişiler, Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11’inci maddesi kapsamındaki taleplerini, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca Mülteci Hakları Derneği’nin Evliya Çelebi, Şişhane, Evliya Çelebi Dilber Apt, Refik Saydam Cd. No: 39 D: 14, 34440 Beyoğlu/İstanbul veya info@mhd.org.tr adreslerinden iletebilecektir. Bilgilendirilme talebinize 30 gün içerisinde cevap verilecektir.  Kişisel Veri Sahipleri, sorularını, görüşlerini veya taleplerini aşağıdaki iletişim kanallarından herhangi birine yöneltebilir.

 

BAŞVURU YÖNTEMİ BAŞVURU YAPILACAK ADRES BAŞVURU GÖNDERİMİNDE BELİRTİLECEK BİLGİ
Islak imzalı şahsen başvuru (Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması) veya Noter vasıtasıyla tebligat Refik Saydam Cad. No:39 Dilber Apt. Daire:14
Şişhane, Beyoğlu – İstanbul
Zarfın/tebligatın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
Sistemimizde Bulunan Elektronik Posta Adresi ile Başvuru info@mhd.org.tr E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
Sistemimizde Bulunmayan Elektronik Posta Adresi ile Başvuru (Başvuru sahibinin mobil imza/e-imza içerecek biçimde Derneğimizin sisteminde bulunmayan elektronik posta adresini kullanarak başvurması) info@mhd.org.tr E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.